Informatie over gegevensbescherming

De gegevensbeschermingsinformatie voor de website www.leadingcampings.com vindt u hieronder.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking via deze website is
The Leading Camping and Caravaning Parks of Europe e.V
Kettelerstr. 26
D-40593 Düsseldorf
Telefoon: 49 (0) 211 / 87 96 49 95
Fax: 49 (0) 211 / 87 96 49 96
info@leadingcampings.com

Onze functionaris voor gegevensbescherming is
Shared IT Professional GmbH & Co. KG
Saebystr. 17a
24576 Bad Bramstedt
thilo.noack@sharedit-pro.de

Om uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te doen gelden of als u vragen hebt over het gebruik, de verzameling of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met: info@leadingcampings.com

Veiligheid en bescherming van uw persoonlijke gegevens
Wij beschouwen het als onze primaire taak om de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen en deze te beschermen tegen onbevoegde toegang.

Als privaatrechtelijk bedrijf zijn we onderworpen aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de bepalingen van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG). We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zowel wij als onze externe dienstverleners voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming.

Definities
De wetgever vereist dat persoonlijke gegevens rechtmatig, eerlijk en op een voor de betrokkene begrijpelijke manier worden verwerkt ("rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie"). Om dit te garanderen, informeren wij u over de afzonderlijke wettelijke definities die ook in deze mededeling over gegevensbescherming worden gebruikt:

1. persoonsgegevens
"Persoonsgegevens" zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

2. verwerking
"Verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

3. beperking van verwerking
"Beperking van de verwerking" is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

4. profilering
"Profilering": elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens voor de beoordeling van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, in het bijzonder voor de analyse of voorspelling van aspecten die verband houden met de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen.

5 Pseudonimisering
"Pseudonimisering": de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder gebruikmaking van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

6 Bestandssysteem
"bestand": elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd dan wel gedecentraliseerd is of verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze

7. verantwoordelijke voor de verwerking
"voor de verwerking verantwoordelijke": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

8. verwerker
"Verwerker": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam, die of dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

9. ontvanger
Onder "ontvanger" wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam aan wie, al dan niet als derde, de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.

10. derde
"Derde": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken.

11 Toestemming
Toestemming" van de betrokkene is elke vrije, specifieke, op informatie berustende en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke, bevestigende handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Rechtmatigheid van de verwerking
De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als er een wettelijke basis is voor de verwerking. De rechtsgrondslag voor de verwerking kan met name zijn op grond van artikel 6 (1) (a) - (f) GDPR:

De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst
verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen
de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen
de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens
Hieronder geven we informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

Verzamelen van persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website
Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen:

- IP-adres
- Datum en tijd van de aanvraag
- Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
- Toegangsstatus/HTTP-statuscode
- Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
- Website waar het verzoek vandaan komt
- browser
- Besturingssysteem en de interface
- Taal en versie van de browsersoftware

Na een technische evaluatie worden deze gegevens onmiddellijk gewist. Deze gegevensverzameling dient ter bescherming van onze legitieme belangen in de correcte presentatie van ons websiteaanbod, die overheersen in de context van een belangenafweging, evenals de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU in termen van veiligheid en vertrouwelijkheid in overeenstemming met art. 6 Paragraaf 1 lit. f) GDPR.

Hulpmiddel voor cookietoestemming
We gebruiken de cookietoestemmingstool Cookiebot van de provider Usercentrics om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming is vereist.
Door deze cookietool te integreren, krijgen gebruikers bij het openen van een pagina een banner te zien waarin ze toestemming kunnen geven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen door een vakje aan te vinken. De tool blokkeert het plaatsen van alle cookies waarvoor toestemming is vereist totdat de betreffende gebruiker toestemming geeft door het betreffende vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op uw eindapparaat worden ingesteld als u toestemming hebt gegeven. Om ervoor te zorgen dat de cookie-toestemmingstool paginaweergaves duidelijk kan toewijzen aan individuele gebruikers en de toestemmingsinstellingen die u hebt gemaakt voor een sessieduur afzonderlijk kan registreren, vastleggen en opslaan, wordt bepaalde gebruikersinformatie (waaronder het IP-adres) verzameld wanneer onze website wordt geopend door de cookie-toestemmingstool, doorgestuurd naar de server van de aanbieder van de cookie-toestemmingstool en daar opgeslagen. Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR op basis van ons legitieme belang in een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee in een wettelijk compliant ontwerp van onze website. Een andere rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. c) GDPR. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de respectieve toestemming van de gebruiker.

Door het gebruik van onze website kan informatie (bijv. IP-adres) worden opgevraagd of informatie (bijv. cookies) worden opgeslagen op uw eindapparaten. Deze toegang of opslag kan verdere verwerking van persoonsgegevens inhouden in de zin van de GDPR.
In gevallen waarin dergelijke toegang tot informatie of dergelijke opslag van informatie absoluut noodzakelijk is voor de technisch foutloze levering van onze diensten, gebeurt dit op basis van § 25 lid 1 zin 1, lid 2 nr. 2 TTDSG.

Wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie (TTDSG)
De wettelijke basis voor het opslaan en opvragen van informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker is toestemming conform § 25 (1) zin 1 TTDSG. Deze toestemming wordt gevraagd wanneer de website wordt opgevraagd.
Volgens § 25 (2) nr. 2 TTDSG is toestemming niet vereist als de opslag van informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker of de toegang tot informatie die al in de eindapparatuur van de eindgebruiker is opgeslagen, absoluut noodzakelijk is zodat de aanbieder van een telemediadienst een telemediadienst kan leveren die uitdrukkelijk door de gebruiker is aangevraagd. U kunt aan de hand van de cookie-instellingen zien welke cookies als absoluut noodzakelijk moeten worden geclassificeerd (vaak ook "technisch noodzakelijke cookies" genoemd) en daarom onder de uitzonderingsregel van § 25 (2) TTDSG vallen en daarom geen toestemming vereisen.
Houd er rekening mee dat de rechtsgrondslag voor de downstreamverwerking van persoonsgegevens dan voortvloeit uit de GDPR. De relevante rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website vindt u verderop in dit privacybeleid.

Gebruik van cookies
Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies of vergelijkbare technologieën zoals pixels (hierna in het algemeen "cookies" genoemd) op uw computer gebruikt wanneer u onze website gebruikt en bezoekt. Cookies zijn ofwel kleine databases die door uw browser op uw eindapparaat worden opgeslagen om bepaalde informatie op te slaan, ofwel afbeeldingsbestanden zoals pixels. De volgende keer dat u onze website bezoekt met hetzelfde eindapparaat, wordt de in cookies opgeslagen informatie teruggestuurd naar onze website ("first party cookie") of naar een andere website waartoe de cookie behoort ("third party cookie").
Door de opgeslagen en teruggestuurde informatie herkent de betreffende website dat u deze al eerder hebt bezocht met de browser van uw eindapparaat. Wij gebruiken deze informatie om het ontwerp en de weergave van de website te optimaliseren op basis van uw voorkeuren. Alleen de cookie zelf wordt geïdentificeerd op uw eindapparaat. Verdere opslag van persoonlijke gegevens vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming of als dit absoluut noodzakelijk is om de door u aangeboden en bezochte dienst dienovereenkomstig te kunnen gebruiken.
Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en functie hieronder worden toegelicht:

- Strikt noodzakelijke cookies (type a)
- Functionele en prestatiecookies (type b)
- Cookies waarvoor toestemming is vereist (type c)


Strikt noodzakelijke cookies (type a)
Strikt noodzakelijke cookies garanderen functies zonder welke u onze websites niet kunt gebruiken zoals bedoeld. Deze cookies worden uitsluitend door ons gebruikt en zijn daarom first party cookies. Dit betekent dat alle informatie die in de cookies is opgeslagen, wordt teruggestuurd naar onze website.
Strikt noodzakelijke cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om ervoor te zorgen dat u als geregistreerde gebruiker altijd ingelogd blijft wanneer u verschillende subpagina's van onze website bezoekt en dus niet telkens uw inloggegevens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u een nieuwe pagina opent.
Het gebruik van strikt noodzakelijke cookies op onze website is mogelijk zonder uw toestemming. Daarom kunnen strikt noodzakelijke cookies niet afzonderlijk worden gedeactiveerd of geactiveerd. U hebt echter de mogelijkheid om cookies op elk gewenst moment algemeen in uw browser te deactiveren (zie hieronder).

Functionele en prestatiecookies (type b)
Functionele cookies stellen onze website in staat om reeds ingevoerde informatie (zoals geregistreerde naam of taalkeuze) op te slaan en u op basis hiervan verbeterde en meer gepersonaliseerde functies aan te bieden. Deze cookies verzamelen en bewaren alleen geanonimiseerde informatie, zodat ze uw bewegingen op andere websites niet kunnen volgen.
Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe onze websites worden gebruikt om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit ervan te verbeteren. Deze cookies helpen ons bijvoorbeeld te bepalen of en welke subpagina's van onze website worden bezocht en in welke inhoud gebruikers bijzonder geïnteresseerd zijn. We registreren met name het aantal bezoeken aan een pagina, het aantal subpagina's dat wordt bezocht, de tijd die op onze website wordt doorgebracht, de volgorde van de bezochte pagina's, welke zoektermen u naar ons hebben geleid, het land, de regio en, indien van toepassing, de stad van waaruit de toegang wordt verkregen, evenals het aandeel mobiele apparaten dat toegang krijgt tot onze websites. We registreren ook bewegingen, "klikken" en scrollen met de computermuis om inzicht te krijgen in welke delen van onze website met name interessant zijn voor gebruikers. Zo kunnen we de inhoud van onze website beter afstemmen op de behoeften van onze gebruikers en ons aanbod optimaliseren. Het IP-adres van uw computer dat om technische redenen wordt doorgegeven, wordt automatisch geanonimiseerd en stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over de individuele gebruiker.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van functionele en prestatiecookies door uw cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR

Cookies waarvoor toestemming is vereist (type c)
Cookies die niet absoluut noodzakelijk zijn (type a) en functionele of prestatiecookies (type b) worden alleen gebruikt nadat je toestemming hebt gegeven.
We behouden ons ook het recht voor om informatie die we door middel van cookies hebben verkregen uit een geanonimiseerde analyse van het gebruiksgedrag van bezoekers op onze websites te gebruiken om specifieke reclame voor bepaalde van onze producten op onze eigen websites weer te geven. Wij zijn van mening dat u als gebruiker hiervan profiteert omdat wij reclame of inhoud tonen waarvan wij op basis van uw surfgedrag aannemen dat deze aansluit bij uw interesses en u daardoor minder willekeurige reclame of bepaalde inhoud te zien krijgt die u mogelijk minder interesseert.
Marketingcookies zijn afkomstig van externe reclamebedrijven (third-party cookies) en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de websites die door de gebruiker worden bezocht om gerichte reclame voor de gebruiker te maken.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 letter a) GDPR

Opt-out voor marketingcookies
Je kunt cookies die worden gebruikt voor online reclame ook beheren via de tools die in veel landen zijn ontwikkeld als onderdeel van zelfreguleringsprogramma's, zoals het Amerikaanse https://www.aboutads.info/choices/ of het EU-gebaseerde http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 letter a) GDPR

Beheer en verwijdering van alle cookies
Daarnaast kunt u uw internetbrowser zo instellen dat cookies over het algemeen niet op uw eindapparaat worden opgeslagen of dat u telkens wordt gevraagd of u akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Als cookies eenmaal zijn ingesteld, kunt u ze ook op elk gewenst moment verwijderen. Hoe dit alles in zijn werk gaat, kunt u in detail nalezen in de helpfunctie van uw browser.

De hierboven beschreven cookies en verzoeken van derden worden via onze website op uw apparaat geplaatst door de volgende diensten

Cloudflare
Wij gebruiken een content delivery network (CDN) van Cloudflare, Inc, 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, USA ("Cloudflare") om scripts en bibliotheken op onze website te integreren. Met een content delivery network wordt de inhoud van onze website opgeslagen op de server van de service, die deze inhoud via een netwerk van regionale servers naar u of uw browser distribueert wanneer de website wordt opgevraagd. Het doel hiervan is om aanvallen, zoals DDoS-aanvallen, op onze website beter af te weren en, in het geval van grote hoeveelheden scripts en gegevens, de inhoud van onze pagina's snel en optimaal voor u beschikbaar te maken.
Aangezien het dataverkeer van onze website via Cloudflare-servers loopt, wordt uw IP-adres ook aan Cloudflare doorgegeven. De provider heeft de standaardcontractbepalingen van de geldende EU-regelgeving inzake gegevensbescherming ondertekend:
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/publications/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors).

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 lit. f) GDPR

Google Analytics 4 (GA4)
Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee het gebruik van websites kan worden geanalyseerd.
Bij het gebruik van Google Analytics 4 worden zogenaamde "cookies" gebruikt. Cookies zijn databases die op uw eindapparaat worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van een website kan worden geanalyseerd. De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website (inclusief het IP-adres dat door uw apparaat wordt doorgegeven, afgekort met de laatste cijfers, zie hieronder) wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google, waar het wordt opgeslagen en verwerkt. Dit kan er ook toe leiden dat informatie wordt doorgegeven aan de servers van Google LLC, gevestigd in de VS, waar het verder wordt verwerkt. GA4 biedt ook server-side tracking, waardoor we gebruikersgegevens op onze eigen server kunnen pseudonimiseren en pas daarna naar Google kunnen sturen.
Bij het gebruik van Google Analytics 4 wordt het IP-adres dat uw eindapparaat bij het gebruik van de website doorgeeft, automatisch verzameld en alleen gepseudonimiseerd verwerkt, zodat de verzamelde informatie niet direct aan een persoon kan worden gekoppeld. Deze automatische pseudonimisering vindt plaats doordat Google het IP-adres dat door uw apparaat binnen lidstaten van de Europese Unie (EU) of andere ondertekenende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) wordt verzonden, afkapt.
Google gebruikt deze en andere informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over uw websiteactiviteiten en gebruiksgedrag en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot uw gebruik van de website en het internet. Het verkorte IP-adres dat door uw apparaat wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics 4 wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die in het kader van Google Analytics 4 worden verzameld, worden 2 maanden bewaard en daarna gewist.
Google Analytics 4 stelt ons in staat om de zogenaamde "demografische kenmerken" van een gebruiker te herkennen via browser fingerprints. Dit stelt ons in staat om apparaatoverkoepelende informatie over leeftijd, geslacht en interesses van websitegebruikers te analyseren op basis van een analyse van op interesses gebaseerde reclame en met behulp van informatie van derden. Dit maakt het mogelijk om gebruikersgroepen van de website te bepalen en te onderscheiden met het oog op doelgroepgeoptimaliseerde marketingmaatregelen. De gegevens die worden verzameld via de "demografische kenmerken" kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en dus niet aan u persoonlijk. Deze gegevens die via de functie "demografische kenmerken" worden verzameld, worden twee maanden opgeslagen en vervolgens gewist.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het opslaan en uitlezen van informatie op het eindapparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a) GDPR. Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw gebruik van de website. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren met behulp van de "cookie consent tool" op de website.
Voor ons gebruik van Google Analytics 4 hebben we een zogenaamde opdrachtverwerkingsovereenkomst met Google afgesloten, die Google verplicht om de gegevens van onze websitegebruikers te beschermen en niet aan derden door te geven.
De aanbieder heeft zich gecertificeerd voor het Trans Atlantic Data Privacy Framework om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen, ook in het geval van een gegevensoverdracht van de EU of de EER naar de VS en mogelijke verdere verwerking daar. U kunt de certificering bekijken onder de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search
Meer juridische informatie over Google Analytics 4 vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

YouTube (geïntegreerd)
We hebben video's van de aanbieder YouTube, Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland, geïntegreerd in ons online aanbod. Deze video's worden opgeslagen op http://www.YouTube.com en kunnen direct vanaf onze website worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. er worden geen gegevens over jou als gebruiker doorgegeven aan YouTube als je de video's niet afspeelt. Alleen als je de video's afspeelt, worden de in de volgende alinea genoemde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het doel van de verwerking is marketingdoeleinden.

Wanneer je de website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat je de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee je bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als je bij Google bent ingelogd, worden je gegevens direct aan je account toegewezen. Als je niet wilt dat jouw gegevens worden gekoppeld aan jouw YouTube-profiel, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. YouTube slaat jouw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of het aanpassen van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op maat gemaakte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over jouw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

De aanbieder is gecertificeerd voor het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF, afgekort DPF) om het geldende niveau van gegevensbescherming in de EU te waarborgen. Gedetailleerde informatie vindt u op https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan door YouTube kun je vinden in het privacybeleid van YouTube. Daar vind je ook meer informatie over je rechten en instellingsmogelijkheden om je privacy te beschermen:
https://policies.google.com/privacy

Toepassing en gebruik van Vimeo
De provider voor videohosting op Vimeo is: Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS. Video's kunnen automatisch worden afgespeeld wanneer je een van onze pagina's opent. Hierdoor wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. De Vimeo-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's je hebt bezocht. Vimeo verkrijgt ook uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bij Vimeo bent ingelogd of geen Vimeo-account hebt. De door Vimeo verzamelde informatie wordt naar de Vimeo-server in de VS verzonden. Als je op je Vimeo-account bent ingelogd, stel je Vimeo in staat om je surfgedrag direct aan je persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je Vimeo-account.

Om een adequaat beveiligingsniveau vast te stellen, kan uw toestemming in overeenstemming met Art. 49 para. 1 lit. a) GDPR dienen als rechtsgrondslag voor de overdracht naar derde landen.

Om je rechten en persoonlijke gegevens te beschermen, hebben we Vimeo geïntegreerd met een zogenaamde twee-klik-oplossing, die alleen gegevens naar Vimeo verzendt nadat je de videofunctie expliciet hebt geactiveerd.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

De wettelijke basis is hier Art. 6 para. 1 lit.a) GDPR.

Google AdSense
Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentieservice van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde cookies, d.w.z. databases die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Daarnaast gebruikt Google AdSense ook zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals bezoekersverkeer op de website kan worden geregistreerd, verzameld en geanalyseerd. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. Dit kan ook overdracht naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.
Google gebruikt de aldus verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google AdSense wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie kan worden doorgegeven aan derden als dit wettelijk verplicht is en/of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Daarnaast wordt het gehashte en dus versleutelde e-mailadres van de gebruiker doorgegeven aan Google.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het eindapparaat dat via cookies en/of web beacons wordt gebruikt, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Zonder deze toestemming wordt Google AdSense niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.
U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze service in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren.
De provider is gecertificeerd voor het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF, afgekort DPF) om het geldende niveau van gegevensbescherming in de EU te waarborgen. Gedetailleerde informatie is te vinden op https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search
Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/policies/privacy/

Contact met ons opnemen
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwijderen de in dit kader verzamelde gegevens nadat opslag niet langer noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer uw vraag is afgehandeld. Anders wordt de verwerking beperkt als er wettelijke bewaarplichten zijn. Als er een contract tot stand komt als gevolg van contact met ons, verwerken we de gegevens zoals hierboven beschreven.

De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. a) of b) GDPR.

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van Brevo-software voor het verzenden van nieuwsbrieven. De provider is Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn. De nieuwsbrief bevat nieuws, aanbiedingen en andere informatie over ons bedrijf. Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief, ontvang je gepersonaliseerde informatie over onze producten en diensten in overeenstemming met je toestemming. We evalueren uw aankoop- en klikgedrag op onze websites en in de nieuwsbrief om voor u relevante informatie samen te stellen.

We gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure voor het registratieproces. Zodra u zich hebt geregistreerd, ontvangt u een e-mail waarin u op een link moet klikken om uw registratie te bevestigen. Op deze manier voorkomen we dat onbevoegde derden zich registreren met uw e-mailadres. We registreren het registratieproces om het proces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Het IP-adres van het eindapparaat dat toegang heeft, de datum en tijd van registratie worden opgeslagen. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

De nieuwsbrief wordt gewoonlijk één keer per maand ("regelmatig") verzonden. In individuele gevallen (bijv. bij speciale acties) kan er ook wekelijks contact zijn.

De gegevens worden doorgestuurd naar een klantenbeheerplatform waartoe ook dienstverleners toegang kunnen hebben om de nieuwsbrief te ondersteunen en te implementeren. De serviceprovider bevindt zich in een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Met deze dienstverlener zijn zogenaamde standaardcontractbepalingen conform art. 46 GDPR afgesloten als passende garanties of de dienstverlener heeft de standaardcontractbepalingen van de geldende EU-regelgeving inzake gegevensbescherming ondertekend (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/publications/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors).
Deze verzamelde gegevens worden automatisch na 24 maanden verwijderd als u niet meer reageert op de nieuwsbrief, bijvoorbeeld door deze te openen (inactiviteit). Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen en u dienovereenkomstig afmelden. Klik hiervoor op de link in elke nieuwsbrief, u wordt dan door het opzeggingsproces geleid of stuur ons uw opzegging per e-mail.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR

Duur van de verwerking
We verwerken je gegevens alleen zo lang als nodig is om onze overeenkomst of toepasselijke wettelijke bepalingen na te komen en onze relatie met jou te onderhouden. Wij informeren u over de specifieke opslagperiode van de gegevens in de respectieve beschrijving van de individuele gegevensverwerking. Als u daar geen specifieke informatie over de bewaartermijn vindt, is het voor ons niet mogelijk om er een te specificeren, omdat deze afhankelijk is van verschillende individuele factoren (bijv. de looptijd van het contract, het geldend maken van claims, enz.) In deze gevallen baseren we de duur van de opslag op het principe van gegevensminimalisatie en proportionaliteit.
Zakelijke documenten worden maximaal 6 en 10 jaar bewaard in overeenstemming met de bepalingen van het Duitse Wetboek van Koophandel en het Duitse Belastingwetboek.
Zolang u geen bezwaar maakt of uw toestemming intrekt, gebruiken we uw gegevens om onze vertrouwensrelatie te onderhouden en te intensiveren tot wederzijds voordeel.
Als u wilt dat uw gegevens worden gewist, zullen wij uw gegevens onmiddellijk wissen, voor zover er geen wettelijke verplichtingen zijn om deze te bewaren.

De volgende sociale netwerken zijn geïntegreerd op onze website

Facebook-fanpagina
We hebben een onderdeel van de Facebook-dienst op onze website geïntegreerd, namelijk een link naar onze Facebook-fanpagina. Wij gebruiken het technische platform van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna: Facebook) voor de hier aangeboden informatiedienst.

Volgens het HvJ is er sprake van gezamenlijke verantwoordelijkheid in de zin van art. 26 GDPR tussen Facebook en de exploitant van een Facebook-fanpagina voor de persoonsgegevens die via de Facebook-fanpagina worden verwerkt. Om deze reden hebben we een overeenkomst gesloten met Facebook over gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Wanneer u een Facebook-fanpagina opent, wordt het IP-adres van uw eindapparaat doorgegeven aan Facebook. Volgens Facebook wordt dit IP-adres geanonimiseerd en na 90 dagen verwijderd, tenminste als het om een Duits IP-adres gaat. Daarnaast slaat Facebook verdere informatie op over de eindapparaten van zijn gebruikers, bijvoorbeeld de gebruikte internetbrowser. Dit kan Facebook in staat stellen om IP-adressen toe te wijzen aan individuele gebruikers. Als u bent aangemeld bij uw Facebook-account terwijl u onze fanpagina bezoekt, wordt een cookie met uw Facebook-ID opgeslagen op uw apparaat. Met deze cookie kan Facebook herkennen dat u onze fanpagina hebt bezocht en hoe u deze hebt gebruikt. Facebook gebruikt deze informatie om u inhoud of reclame op maat te presenteren. Als u dit niet wilt, moet u zich afmelden bij uw Facebook-account of de functie "aangemeld blijven" deactiveren. We raden u ook aan om de cookies op uw apparaat te verwijderen en uw browser af te sluiten en opnieuw op te starten. Dit proces verwijdert de Facebook-informatie die Facebook kan gebruiken om een koppeling met u tot stand te brengen. Als u echter gebruik wilt maken van de interactieve functies van onze fanpagina, moet u zich opnieuw aanmelden bij Facebook met uw Facebook-inloggegevens. Dit stelt Facebook ook in staat om opnieuw een koppeling naar u tot stand te brengen. Facebook geeft niet ondubbelzinnig en duidelijk aan hoe het de gegevens van bezoeken aan Facebookpagina's voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebookpagina aan individuele gebruikers worden toegewezen, hoe lang Facebook deze gegevens bewaart en of gegevens van een bezoek aan de Facebookpagina aan derden worden doorgegeven, en wij zijn hiervan niet op de hoogte. In dit verband kunnen wij u als gebruiker van onze fanpagina alleen verwijzen naar het privacybeleid van Facebook. De gegevens die in dit kader over u worden verzameld, worden verwerkt door Facebook en kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie.

Welke informatie Facebook ontvangt en hoe deze wordt gebruikt, wordt door Facebook in algemene termen beschreven in de richtlijnen voor gegevensgebruik. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Facebook en de instellingsmogelijkheden voor advertenties. De richtlijnen voor gegevensgebruik zijn beschikbaar via de volgende link: http://de-de.facebook.com/about/privacy. Bezwaaropties (zogenaamde opt-out) kunnen hier worden ingesteld: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en hier http://www.youronlinechoices.com.

De aanbieder heeft de standaardcontractbepalingen van de geldende EU-regelgeving inzake gegevensbescherming ondertekend (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/publications/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors

Facebook Insight-functie
In het kader van de zogenaamde "Insights"-functie biedt Facebook de beheerders van fanpagina's verschillende statistische gegevens. Wij gebruiken deze gegevens, die in geaggregeerde vorm beschikbaar zijn, om posts en activiteiten op de fanpagina aantrekkelijker te maken voor gebruikers, bijvoorbeeld om de inhoud en timing van posts te plannen.
Deze gegevens worden gegenereerd en beschikbaar gesteld door Facebook. Als verantwoordelijke voor de fanpagina hebben we geen controle over het genereren van deze gegevens en kunnen we deze functie niet voorkomen. Als onderdeel van de functie "Insights" krijgen we de volgende informatie te zien voor de categorieën "volgers", "abonnees", "bereikte personen" en "interacterende personen" voor een selecteerbare tijdsperiode: pagina-activiteiten zoals paginaweergaven, paginaweergaven, acties op de pagina; bereikactiviteiten zoals "vind ik leuk", bereikte personen en aanbevelingen, postacties zoals interacties, videoweergaven, opmerkingen en gedeelde inhoud. We ontvangen ook statistische informatie over de Facebook-groepen die aan onze fanpagina zijn gekoppeld. In overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Facebook, waarmee elke gebruiker heeft ingestemd bij het aanmaken van een Facebook-profiel, kunnen we ook de abonnees en volgers van de pagina identificeren en hun profielen en andere gedeelde informatie bekijken.

Facebook geeft hierover meer informatie op de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .
Als u niet langer wilt dat de hier beschreven gegevensverwerking in de toekomst plaatsvindt, verwijdert u de koppeling tussen uw gebruikersprofiel en onze fanpagina door gebruik te maken van de functies "Deze pagina niet langer leuk vinden" en/of "Niet langer abonneren op deze pagina".

Wij raden u aan alle verzoeken om informatie of andere vragen met betrekking tot uw rechten die aan het einde van dit privacybeleid worden genoemd rechtstreeks aan Facebook te richten, aangezien alleen Facebook volledige toegang tot gebruikersgegevens heeft. Als u uw vraag desondanks aan ons richt, wordt deze uiteraard toch verwerkt en doorgestuurd naar Facebook.

Art. 6 lid 1 lit. a) GDPR dient als rechtsgrondslag

Instagram-link
Wij onderhouden een pagina op het Instagram-platform, die toegankelijk is via een link op onze website. De aanbieder van het platform is Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u onze Instagram-pagina bezoekt, verzamelt Instagram onder andere uw IP-adres en andere informatie die in de vorm van cookies op uw pc wordt opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als exploitant van de Instagram-pagina's, statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de Instagram-pagina.

De gegevens die in dit kader over u worden verzameld, worden verwerkt door Instagram Inc. en kunnen worden overgedragen aan landen buiten de Europese Unie. Welke informatie Instagram ontvangt en hoe deze wordt gebruikt, wordt in algemene termen beschreven door de provider Meta Platforms in zijn privacybeleid. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Instagram en over de instellingsmogelijkheden voor advertenties. Het privacybeleid is beschikbaar via de volgende link: https://help.instagram.com/519522125107875.

Instagram geeft niet onomstotelijk en duidelijk aan hoe Instagram de gegevens van bezoeken aan Instagram-pagina's voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Instagram-pagina worden toegewezen aan individuele gebruikers, hoe lang Instagram deze gegevens bewaart en of gegevens van een bezoek aan de Instagram-pagina worden doorgegeven aan derden, en wij zijn hiervan niet op de hoogte.
Wanneer u een Instagram-pagina bezoekt, wordt het IP-adres dat aan uw apparaat is toegewezen, doorgegeven aan Instagram. Volgens Instagram wordt dit IP-adres geanonimiseerd (voor "Duitse" IP-adressen) en na 90 dagen verwijderd. Instagram slaat ook informatie op over de eindapparaten van zijn gebruikers (bijvoorbeeld in het kader van de functie "aanmeldingsmeldingen"); Instagram kan zo mogelijk IP-adressen toewijzen aan individuele gebruikers.
Als u momenteel als gebruiker bent aangemeld bij Instagram, wordt er een cookie met uw Instagram-ID op uw apparaat opgeslagen. Hierdoor kan Instagram begrijpen dat u deze pagina hebt bezocht en hoe u deze hebt gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Instagram-pagina's.

Als aanbieder van de informatiedienst verzamelen en verwerken wij geen andere gegevens
geen gegevens van uw gebruik van onze service.

Art. 6 lid 1 lit. a) GDPR dient als rechtsgrondslag.

X (voorheen Twitter)
We hebben een onderdeel van X geïntegreerd op onze website. X is een meertalige, openbaar toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets kunnen publiceren en verspreiden, d.w.z. korte berichten van maximaal 280 tekens. Deze korte berichten zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die niet bij X zijn geregistreerd. De tweets worden echter ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere X-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. X maakt het ook mogelijk om een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.
De werkmaatschappij van X is X Corp, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 IRELAND is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van personen die in de EU/EER wonen.
Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een X-component (X-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige X-component van X te downloaden. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de X-knop klikt of niet. Meer informatie over de X-knoppen is te vinden op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt X informatie over welke specifieke subpagina van onze website wordt bezocht door de betrokkene. Het doel van de integratie van de X-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website opnieuw te verspreiden, deze website bekend te maken in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen te verhogen.
Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op X, herkent X welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt elke keer dat de betrokkene onze website bezoekt en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de X-component en door X toegewezen aan de respectieve X-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de X-knoppen klikt die op onze website zijn geïntegreerd, worden de gegevens en informatie die daarmee worden verzonden, toegewezen aan het persoonlijke X-gebruikersaccount van de betrokkene en door X opgeslagen en verwerkt.
X ontvangt altijd informatie via de X-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is aangemeld bij X en tegelijkertijd onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de X-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie op deze manier naar X wordt verzonden, kan hij/zij dit voorkomen door uit te loggen bij zijn/haar X-account voordat hij/zij onze website bezoekt.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 letter a) GDPR.

LinkedIn-koppeling
We hebben een link naar het LinkedIn-portaal op onze website geïntegreerd. Het professionele netwerk "LinkedIn" wordt beheerd door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Wij onderhouden onze eigen bedrijfspagina op LinkedIn. Dit dient als een actief en up-to-date middel om potentiële werknemers in een professionele omgeving aan te spreken. We delen ook informatie over ons bedrijf op deze pagina en presenteren ons op deze manier aan de buitenwereld.

Samen met LinkedIn zijn we verantwoordelijk voor de werking van de site en hebben we daarom een zogenaamde "gezamenlijke verantwoordelijkheid" tegenover de gebruiker. Wij hebben een overeenkomstige overeenkomst gesloten met LinkedIn. Deze regelt de respectievelijke verantwoordelijkheden voor het nakomen van de verplichtingen volgens Art. 26 GDPR.

In deze context kunnen gebruikersgegevens verwerkt worden op systemen buiten de Europese Unie. LinkedIn heeft zich ertoe verbonden de gegevensbeschermingsvereisten van de EU na te leven. Gegevens worden enkel doorgegeven aan systemen buiten de EU indien aan de vereisten van Art. 44 en volgende van de GDPR voldaan is. GDPR worden nageleefd. Meer informatie vind je op: www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533.

Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door ons en door LinkedIn, evenals een contactmogelijkheid en je rechten in dit verband en het instellen van opties om je privacy te beschermen, verwijzen we naar het privacybeleid van LinkedIn: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR.

Rechten van de betrokkene

1. Intrekking van toestemming
Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heb je het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

2. recht op informatie
Indien persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u te allen tijde informatie over deze persoonsgegevens en de volgende informatie opvragen:

(a) de doeleinden van de verwerking;

b) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt

c) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties

d) indien mogelijk, de geplande periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gehanteerd om die periode te bepalen

e) het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken

f) het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
g) wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens

h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

i) Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heb je het recht om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen volgens artikel 46 GDPR in verband met de doorgifte. Wij zullen u een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die het onderwerp zijn van de verwerking. We kunnen een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten voor eventuele verdere kopieën die u als individu aanvraagt. Als u het verzoek elektronisch indient, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikt elektronisch formaat, tenzij anders aangegeven. Het recht om een kopie te ontvangen overeenkomstig artikel 20 mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

3. recht op correctie en aanvulling
U hebt het recht om van ons zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

4. recht op wissen ("recht om vergeten te worden")
U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen dat uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging worden gewist en wij zijn verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

(a) De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
b) De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), GDPR, en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.
c) De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2 GDPR.
d) De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
e) Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

2. Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht dat de voor de verwerking verantwoordelijken alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens wissen.

Het recht op wissen ("recht om te worden vergeten") bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is
voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie
om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen
om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, GDPR
voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, GDPR voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in gevaar dreigt te brengen; of
voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

5. recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

(a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

b) de verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan

c) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of

d) de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, GDPR bezwaar gemaakt tegen verwerking in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, worden dergelijke persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

6. recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en u hebt het recht om deze gegevens zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, wanneer

(a) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), GDPR; en

b) de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt.

Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig lid 1, heeft u het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks worden overgedragen van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is. De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft geen invloed op het recht op wissen ("recht om vergeten te worden"). Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

7. recht op bezwaar
U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u die is gebaseerd op punt e) of f) van artikel 6, lid 1, GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

In de context van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, kunt u uw recht op bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

U kunt uw recht op bezwaar te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de betreffende verwerkingsverantwoordelijke.

8. recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, inbreuk maakt op deze verordening. Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html

9. recht op een doeltreffende voorziening in rechte
Onverminderd de beschikbare administratieve of buitengerechtelijke rechtsmiddelen, met inbegrip van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 GDPR, hebt u recht op een doeltreffende voorziening in rechte indien u van mening bent dat uw rechten uit hoofde van deze verordening zijn geschonden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd met deze verordening.

Informatie over gegevensbescherming voor sollicitanten
Het verheugt ons dat u in ons geïnteresseerd bent en dat u solliciteert of gesolliciteerd hebt naar een functie in ons bedrijf. Wij willen u graag de volgende informatie geven over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met uw sollicitatie.

Welke gegevens verwerken wij van u? En voor welke doeleinden?
Wij verwerken de gegevens die u ons hebt gestuurd in verband met uw sollicitatie om te controleren of u geschikt bent voor de functie (of andere openstaande functies in ons bedrijf) en om de sollicitatieprocedure uit te voeren.

Wat is hiervoor de wettelijke basis?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in deze sollicitatieprocedure is Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. Dienovereenkomstig is de verwerking van de gegevens toegestaan als deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
Mochten de gegevens nodig zijn voor juridische vervolging na afronding van de sollicitatieprocedure, dan kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van de vereisten van art. 6 GDPR, in het bijzonder om legitieme belangen te waarborgen in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f) GDPR. Ons belang ligt dan in het doen gelden of verdedigen van claims.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
De gegevens van aanvragers worden na 6 maanden verwijderd in het geval van een afwijzing.
In het geval dat je toestemming hebt gegeven om je persoonlijke gegevens verder op te slaan, dragen we je gegevens over aan onze kandidatenpool. Daar worden de gegevens na twee jaar verwijderd.
Als u in het kader van de sollicitatieprocedure bent aangenomen voor een functie, worden de gegevens overgedragen van het sollicitantenbestand naar ons personeelsinformatiesysteem.

Aan welke ontvangers worden de gegevens doorgegeven?
Je sollicitatiegegevens worden beoordeeld door de HR-afdeling nadat we je sollicitatie hebben ontvangen. Geschikte sollicitaties worden vervolgens intern doorgestuurd naar de afdelingsmanagers die verantwoordelijk zijn voor de betreffende openstaande functie. De volgende stappen worden dan afgesproken. Binnen het bedrijf hebben alleen die personen toegang tot uw gegevens die deze nodig hebben voor een goed verloop van onze sollicitatieprocedure.

Waar worden de gegevens verwerkt?
De gegevens worden uitsluitend verwerkt in datacenters in de Bondsrepubliek Duitsland.

Kinderen
Ons aanbod is over het algemeen gericht op volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of voogden geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven.

Rechtsgeldigheid
Indien delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet rechtsgeldig of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.