Gegevensbescherming

The Leading Camping and Caravaning Parks of Europe e.V
Kettelerstr. 26
D-40593 Düsseldorf
Tel.: 49 (0) 211 / 87 96 49 95
Fax: 49 (0) 211 / 87 96 49 96
info(at)leadingcampings.com

Verenigingenregister: arrondissementsrechtbank Düsseldorf VR 9476
Raad van bestuur: Dr. Alessandro Sgaravatti

Privacybeleid The Leading Campings & Caravaning Parks of Europe e.V:

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Het verzamelen van uw gegevens gebeurt in het kader van de wettelijke voorschriften. Hieronder leggen wij uit welke informatie The Leading Campings & Caravaning Parks of Europe e. V. (hierna Leading Campings genoemd) tijdens uw bezoek aan onze website verzamelt en hoe deze wordt gebruikt.

I. Onderwerp van het privacybeleid:

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op het verzamelen, verwerken en gebruiken (hierna samen "gebruik" genoemd) van uw persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website. Persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) zijn alle individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon, bijv. naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, accountgegevens.

II. Verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden door ons verzameld wanneer u deze uit eigen beweging aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die u ons op deze manier verstrekt natuurlijk uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt.
Het verstrekken van deze informatie gebeurt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming. Voor zover het gaat om informatie over communicatiekanalen (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), stemt u er ook mee in dat wij, indien nodig, via dit communicatiekanaal contact met u opnemen om uw verzoek te beantwoorden.
Alle persoonlijke gegevens worden zonder afzonderlijke toestemming uitsluitend gebruikt om uw verzoek te verwerken. Daarnaast verzamelen we persoonlijke gegevens in het kader van het beoogde doel met betrekking tot machinaal geplaatste bestellingen en verwerken we deze gegevens in een geautomatiseerd bestand.
Zonder andere toestemming worden de verzamelde gegevens niet gebruikt voor reclame, markt- of opinieonderzoek. Voor zover deze worden opgevraagd voor het vervullen van wettelijke bevoegdheden (bijv. ten behoeve van strafrechtelijke vervolging), zullen wij de relevante autoriteiten in individuele gevallen informatie verstrekken over uw gegevens.
Encryptie zet een "klare tekst", d.w.z. een duidelijk leesbare tekst, om in een "versleutelde tekst", d.w.z. een onbegrijpelijke reeks tekens. Om te voorkomen dat onbevoegde derden hier kennis van nemen, worden de persoonlijke gegevens die u invoert wanneer u contact met ons opneemt, beveiligd (SSL -Secure Socket Layer-) van de website naar ons bedrijf verzonden.
U kunt uw toestemmingsverklaring natuurlijk op elk gewenst moment voor de toekomst herroepen. Neem hiervoor contact met ons op. U vindt de contactgegevens hieronder.

III Algemene informatie over gegevensverwerking:

1. Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens
In principe verwerken wij persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het beschikbaar stellen van een functionele website en onze inhoud en diensten. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is om voorafgaande toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens is toegestaan door wettelijke voorschriften.

2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens
Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag. Bij het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6 (1) (b) DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, geldt art. 6 (1) c DSGVO als rechtsgrondslag. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient Art. 6 (1) (d) DSGVO als rechtsgrondslag. Indien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient Art. 6 (1) lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Gegevensverwijdering en bewaartermijn
De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. De gegevens kunnen langer worden opgeslagen als de Europese of nationale wetgever dit voorschrijft in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. Gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode afloopt, tenzij er een noodzaak bestaat om de gegevens te blijven opslaan voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

IV. Identificatie van de aanbieder:

De dienstverlener in de zin van § 13 van de Duitse telemediawet en de verantwoordelijke instantie in de zin van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming is
The Leading Campings & Caravaning Parks of Europe, Kettelerstr. 26, 40593 Düsseldorf, Duitsland.
Meer informatie vindt u in ons impressum.
Als u vragen hebt over deze gegevensbeschermingsverklaring, neem dan per e-mail contact met ons op via info@leadingcampings.com.

V. Aanbieden van de website en aanmaken van logbestanden

1. beschrijving en omvang van gegevensverwerking
Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die u bezoekt. De gegevens worden gebruikt om het gebruik van de door u opgeroepen internetpagina's technisch mogelijk te maken, om ons aanbod en onze aanwezigheid op internet verder te verbeteren en om statistische gegevens te verzamelen. De volgende gegevens worden verzameld:
- Datum en tijd waarop u onze website bezoekt
- Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
- Toegangsstatus/HTTP-statuscode
- de hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
- Website waar het verzoek vandaan kwam
- de laatst bezochte website
- gebruikt besturingssysteem
- browsertype
- browserinstellingen
- taal en versie van browsersoftware
- IP-adres
De logbestanden bevatten geen IP-adressen of andere gegevens die een toewijzing aan een gebruiker mogelijk maken.
De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze bevatten geen IP-adres van de gebruiker of andere gegevens waarmee de gegevens aan een gebruiker kunnen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.
2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
3. Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven voor de duur van de sessie.
De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te garanderen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats in deze context.
Deze doeleinden zijn ook ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
4. Duur van de opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.
In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de bellende klant niet meer mogelijk is.
5. mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid voor de gebruiker om bezwaar te maken.

VI. Contactformulier en e-mailcontact/nieuwsbrief:

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking
Onze website bevat een contactformulier dat kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:
1. naam
2. e-mailadres
3. uw bericht
De volgende gegevens worden ook opgeslagen op het moment dat het bericht wordt verzonden:
1. het IP-adres van de gebruiker
2. datum en tijd van registratie
Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming gevraagd tijdens het verzendproces en wordt verwezen naar deze verklaring gegevensbescherming. U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen. In deze context worden de gegevens niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van het gesprek.
2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is art. 6 lid 1 letter a DSGVO als de gebruiker toestemming heeft gegeven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een e-mail is art. 6 lid 1 letter f DSGVO. Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 letter b DSGVO. 3. Doel van de gegevensverwerking
3. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend om het contact te verwerken. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang voor de verwerking van de gegevens. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.
4. Duur van de opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.
5. mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Alle persoonlijke gegevens die tijdens het contact met ons zijn opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.


6. Nieuwsbrief
Wij, de Leading Campings, sturen nieuwsbrieven per e-mail naar onze klanten met informatie over ons bedrijf, onze producten, diensten, promoties en aanbiedingen.
De nieuwsbrief wordt maximaal maandelijks verstuurd. Doel van de verwerking: direct marketing, communicatie met klanten.
Rechtsgrondslag en legitieme belangen: De verzending is gebaseerd op onze legitieme belangen(Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO) in regelmatige klantcommunicatie en verkoopbevordering door middel van direct marketing.
Recht van bezwaar (opt-out): U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van onze nieuwsbrief met effect voor de toekomst door ons hiervan per e-mail op de hoogte te stellen (zie hierboven onder Verantwoordelijke) of door te klikken op de link die aan het einde van elke nieuwsbrief te vinden is.
Bewaartermijn: Uw gegevens worden opgeslagen totdat u bezwaar maakt. Daarna worden ze beperkt in de verwerking en geblokkeerd voor verdere verzending van nieuwsbrieven.
We gebruiken de volgende dienstverlener voor het verzenden van de nieuwsbrief: Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn.

VII. E-mailbeveiliging:

De gebruiker gaat akkoord met elektronische communicatie zodra hij zelf elektronisch contact opneemt met Leading Campings. De gebruiker wordt erop gewezen dat e-mails onbevoegd en ongemerkt op de verzendroute gelezen of veranderd kunnen worden. Leading Campings gebruikt software om ongewenste e-mails te filteren (spamfilter). Het spamfilter kan e-mails weigeren als deze door bepaalde kenmerken ten onrechte als spam zijn aangemerkt.
De inhoud van e-mails is niet automatisch beveiligd, tenzij u zelf maatregelen heeft genomen om deze te versleutelen. In e-mails zonder extra versleuteling zijn uw persoonlijke gegevens niet beschermd. Als u zich zorgen maakt over de verzending van persoonlijke gegevens of andere gevoelige gegevens, stem dan vóór verzending de juiste versleuteling af met de ontvanger (onze medewerkers).

VIII. Cookies:

Wat houden cookies in?
Cookies zijn tekstinformatie (ASCII-tekst) die via uw browser (bijv. Microsoft Explorer of Mozilla Firefox) op uw harde schijf wordt opgeslagen. Wanneer u de website opnieuw bezoekt die de cookie naar uw browser heeft gestuurd, wordt u herkend en individueel aangesproken.
Hierdoor kunnen onze systemen uw browser herkennen en u diensten aanbieden zoals comfort cookies.
De helpfunctie in de menubalk van de meeste webbrowsers legt uit hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser kunt laten waarschuwen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u alle cookies die u ontvangt kunt uitschakelen. Cookies zijn echter de enige manier om de meest interessante functies van Leading Campings volledig te kunnen gebruiken en ervaren, dus we raden u aan om de cookie-functie ingeschakeld te laten.
Wij raden u ook aan altijd volledig uit te loggen wanneer u klaar bent met het gebruik van een computer die u deelt met anderen en waarvan de browser is ingesteld om cookies te accepteren.
Let op: cookies zijn alleen geldig op de computer waarop ze zijn opgeslagen. Als u cookies gebruikt, maken ze het alleen gemakkelijker voor u om in te loggen op de computer waarop u ze hebt geselecteerd.
Veel internetgebruikers hebben bedenkingen bij cookies. Daarom geeft Leading Campings u de keuze om cookies wel of niet te accepteren.
Om misverstanden te voorkomen:
- Cookies kunnen geen virussen overbrengen
- Cookies kunnen geen e-mailadressen lezen
- Cookies kunnen geen schijfinhoud lezen
- Cookies kunnen de geschiedenis niet overdragen
- Cookies kunnen geen onopgemerkte e-mails versturen
- Cookies kunnen je harde schijf niet beschrijven of zelfs wissen
Beperkingen
Cookies zijn bedoeld voor individuele computers. Als uw computer toegankelijk is voor anderen, moet u afzien van het gebruik van comfortcookies, omdat er in dat geval wordt ingelogd wanneer u onze pagina's oproept zonder dat er om uw wachtwoord wordt gevraagd. In principe zijn browsers vooraf ingesteld om cookies te accepteren. Als dit niet het geval is, moet u uw browserinstellingen wijzigen zodat cookies worden geaccepteerd voordat u gebruik kunt maken van comfort- of standaardcookies van Leading Campings.
Bij het gebruik van onze internetpagina's - puur voor informatieve doeleinden - worden cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die, afhankelijk van de browser die u gebruikt, op uw harde schijf worden opgeslagen en die de partij die de cookie instelt (d.w.z. wij of, indien van toepassing, een derde partij) bepaalde informatie verschaffen.
Wij gebruiken cookies onder andere om de website als geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken en om u te kunnen identificeren voor volgende bezoeken. Daarnaast maken ook een aantal van de hieronder beschreven analysetools en online reclamediensten gebruik van cookies.
Deze website maakt in de volgende mate gebruik van cookies:
- Sessie cookies
- Voorbijgaande cookies (tijdelijk gebruik)
- Permanente cookies (tijdelijk gebruik)
Sessiecookies worden gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken te bevestigen. De cookie wordt aangemaakt wanneer de JavaScript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utmb-cookies bestaan. Telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden, wordt de cookie bijgewerkt.
Aan het einde van de browsersessie bepaalt de cookie of het om een nieuwe sessie of een nieuw bezoek gaat.
Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hieronder vallen met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar de website.
We gebruiken dit type cookie om de werking en functionaliteit van onze website te garanderen. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.
Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. We gebruiken dit soort cookies om de bruikbaarheid van onze site te verbeteren door gebruikersspecifieke instellingen op te slaan.
Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kunt u de cookies op elk gewenst moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser of uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. U kunt ook weigeren cookies van derden te accepteren. Uit voorzorg wijzen wij u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.
Leading Campings gebruikt Cookiebot voor het gebruik van cookies en online tracking op de website om deze DSGVO/ERP-conform te maken.
Cookiebot
Is een dienst van Cybot A/S,Havnegade 39,1058 Kopenhagen, Denemarken, https://www.cookiebot.com/de/-Datenschutzerklärung van Cybot: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

IX. Analyse-Tools:

Wij vinden het belangrijk om onze website zo optimaal mogelijk te ontwerpen en aantrekkelijk te maken voor onze bezoekers. Om dit te kunnen doen, is het noodzakelijk om te weten welke onderdelen ervan door onze bezoekers worden ontvangen en hoe. Hiervoor gebruiken we de volgende analysetools:
Google Analytics
Leading Campings maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal Google het IP-adres van de gebruiker echter vooraf inkorten binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gebruiker kan het opslaan van cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling in de browsersoftware. Leading Campings wijst er echter op dat in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.
De gebruiker kan ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de volgende link in de browserplugin te downloaden en te installeren:
Link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browser plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, is de volgende link van toepassing om een opt-out-cookie in te stellen die het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst zal voorkomen (dit opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder de cookies in deze browser, klik opnieuw op de link): Google Analytics deactiveren
Instructies over hoe u de opt-out-cookie kunt integreren, vindt u op de volgende link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable
Leading Campings wil u erop wijzen dat deze website Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()" gebruikt en dat IP-adressen daarom alleen in afgekorte vorm worden verwerkt om directe persoonlijke verwijzingen uit te sluiten.
Google Analytics -overeenkomst inzake orderverwerking
Aangezien website-exploitanten volgens de toezichthoudende autoriteiten bij het gebruik van Google Analytics als klant en Google als opdrachtnemer optreden, hebben wij met Google een schriftelijke overeenkomst over de overeenkomst inzake orderverwerking gesloten.
Google Adsense
Deze website maakt gebruik van de online reclamedienst Google AdSense, waarmee u op uw interesses afgestemde reclame gepresenteerd kunt krijgen. Wij doen dit om u advertenties te tonen die interessant voor u kunnen zijn, om onze website interessanter voor u te maken. Hiervoor wordt statistische informatie over u verzameld en verwerkt door onze reclamepartners. Deze advertenties zijn herkenbaar aan de verwijzing "Google ads" in de betreffende advertentie.
Wanneer u onze website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u onze website hebt bezocht. Hiervoor gebruikt Google een web beacon om een cookie op uw computer te plaatsen. De onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens worden verzonden. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en zijn niet op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling en de opslagperiode. Uw gegevens worden overgebracht naar de VS en daar geëvalueerd. Als u bent ingelogd met uw Google-account, kunnen uw gegevens direct hieraan worden toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u zich afmelden. Het is mogelijk dat deze gegevens worden doorgegeven aan derden en aan contractuele partners van Google. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO. [OF: Deze website vertoont geen advertenties van derden via Google AdSense.] [OF: Op deze website zijn ook advertenties van derden via Google AdSense ingeschakeld. De hiervoor genoemde gegevens kunnen worden doorgegeven aan deze externe aanbieders (genoemd op https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149 )].
U kunt de installatie van cookies van Google AdSense op verschillende manieren voorkomen:
(a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen; in het bijzonder zal de onderdrukking van cookies van derden ertoe leiden dat u geen advertenties van externe aanbieders ontvangt;


b) door de op interesses gebaseerde advertenties van Google uit te schakelen via de link http://www.google.de/ads/preferences , waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;


c) door u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties van aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" via de link http://www.aboutads.info/choices , waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;


d) door ze permanent uit te schakelen in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de koppeling http://www.google.com/settings/ads/plugin.


Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan, evenals meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u verkrijgen bij: Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, VS; Privacybeleid voor advertenties: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads . Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

X. Facebook sociale plugins:

Onze website maakt gebruik van social plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De plugins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel of een "duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de sociale plugins van Facebook kunnen hier worden bekeken: http://developers.facebook.com/plugins.
Wanneer u een webpagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser verzonden, die deze vervolgens in de website integreert. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plug-in en daarom informeren wij u op basis van onze kennis:
Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt bezocht. Als u bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan uw Facebook-account. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de Like-knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van uw browser naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als u geen lid bent van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres verkrijgt en opslaat.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
Als u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en koppelt aan uw lidmaatschapsgegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, moet u uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt.
Het is ook mogelijk om de sociale plug-ins van Facebook te blokkeren met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de "Facebook Blocker".


Daarnaast kunnen we deelnemen aan soortgelijke programma's die worden aangeboden door andere sociale netwerken, zoals Google, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snapchat en WeChat. We raden u aan het privacybeleid van de betreffende sociale netwerken te lezen als u meer wilt weten over de verwerking van uw gegevens.

XI. Gebruik van Google Maps:

Op de website van Leading Campings wordt gebruik gemaakt van Google Maps (API) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Reeds bij het oproepen van die subpagina's waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over het gebruik van de website van Leading Campings (zoals het IP-adres van de gebruiker) doorgegeven aan servers van Google in de VS en daar opgeslagen.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Desondanks is het technisch mogelijk dat Google de gebruikersgegevens die door het gebruik van Google Maps zijn verkregen, gebruikt om gebruikers te identificeren, om persoonlijkheidsprofielen van gebruikers op te stellen of om deze te verwerken en te gebruiken voor doeleinden van derden, waarop Leading Campings in geen geval invloed heeft of kan hebben.
De gebruiksvoorwaarden van Google kunnen worden geraadpleegd op http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html.
De aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn te vinden op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html .
Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google ("Google Privacy Policy"): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Als de gebruiker niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van zijn of haar gegevens aan Google in verband met het gebruik van Google Maps, is het mogelijk om de webdienst Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in de browser van de gebruiker uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op de website van Leading Campings kan dan niet worden gebruikt.

XII. Bescherming van minderjarigen:

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen geen persoonsgegevens aan Leading Campings verstrekken zonder toestemming van hun wettelijke voogden. Persoonsgegevens mogen door personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, alleen aan Leading Campings worden verstrekt als de uitdrukkelijke toestemming van de wettelijke voogd is verkregen of als de personen de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt of ouder zijn. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.

XIII. Rechten van de betrokkene:

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:
1. recht op toegang
U kunt de verwerkingsverantwoordelijke vragen om bevestiging of persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt.
Als er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u de verwerkingsverantwoordelijke om informatie vragen over het volgende:
- De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
- de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
- de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn of zullen worden verstrekt;
- de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagperiode;
- het bestaan van een recht om rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, een recht om beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
- het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
- alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
- het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, op grond van artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of persoonsgegevens over u worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de overdracht.
2. recht op correctie
U hebt het recht op rectificatie en/of aanvulling jegens de verwerkingsverantwoordelijke als de persoonsgegevens die over u worden verwerkt onnauwkeurig of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke moet de rectificatie zonder onnodige vertraging uitvoeren.
3. recht op beperking van de verwerking
- U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben onder de volgende voorwaarden:
- als u de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
- de verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
- de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of
- als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DSGVO en nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.
Als de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.
Als de beperking van de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.
4. recht op wissen
Verplichting tot wissen
U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zonder onnodige vertraging te wissen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om deze gegevens zonder onnodige vertraging te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:
- De persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
- U trekt uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in op grond van art. 6 (1) (a) of art. 9 (2) (a) DSGVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
- Je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (1) van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (2) van de GDPR.
- De persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt.
- Het wissen van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
- De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de GDPR.
Informatie aan derden
Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens die op u betrekking hebben openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te wissen op grond van artikel 17, lid 1, van de GDPR, neemt hij redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u, als betrokkene, hen hebt verzocht alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens te wissen.
Uitzonderingen
Het recht op wissen is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is
- Voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
- om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
- om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, DSGVO;
- voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig art. 89, lid 1, DSGVO, voor zover het onder a) genoemde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig in gevaar brengt; of
- voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
5. recht op informatie
Indien u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt ingeroepen tegen de voor de verwerking verantwoordelijke, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
U hebt het recht om door de voor de verwerking verantwoordelijke te worden geïnformeerd over deze ontvangers.
6. recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat
- de verwerking is gebaseerd op toestemming conform art. 6 (1) a DSGVO of art. 9 (2) a DSGVO - of op een overeenkomst conform art. 6 (1) b DSGVO en
- de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.
Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben rechtstreeks te laten overdragen van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen invloed hebben op de vrijheden en rechten van andere personen.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.
7. recht op bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Als de persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.
U hebt de mogelijkheid om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.
8. recht op herroeping van de verklaring van toestemming onder de wetgeving inzake gegevensbescherming
U hebt het recht om uw verklaring van toestemming onder de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd.
9 Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering
U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing - met inbegrip van profilering - die rechtsgevolgen jegens u heeft of u op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet van toepassing als de beslissing
- noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke,
- is toegestaan op grond van wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen, of
- wordt uitgevoerd met uw uitdrukkelijke toestemming.
Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens op grond van artikel 9, lid 1, van de GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van de GDPR van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.
Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede uw legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de kant van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.
10. recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de GDPR.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een gerechtelijk rechtsmiddel krachtens artikel 78 GDPR.

XIV. Bezwaarrecht i.S.d. § 15 Abs. 3 TMG::

U kunt de analyse van gebruikersgedrag voorkomen door het plaatsen van cookies door dit domein "leadingcampings.com" in uw browser te blokkeren, bijvoorbeeld door een uitzondering in de browser in te stellen. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van het programma om te zien hoe u dit in uw browser kunt instellen.
Natuurlijk kunt u ook ad hoc of periodiek de bovengenoemde cookies in uw browser verwijderen om trackinginformatie te verwijderen.
Als u de zogenaamde Do-Not-Track-functie ("DNT") in uw browser hebt geactiveerd, wordt uw bezoek aan de website automatisch niet geregistreerd door de webanalysetool. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser als u niet weet hoe u DNT in uw browser moet activeren. Let op: Als u Internet Explorer 10 of 11 gebruikt, wordt uw bezoek gevolgd, ook al is "Do Not Track" geactiveerd. In dat geval willen we je vragen om het volgen hier handmatig uit te schakelen.
U hebt ook de mogelijkheid om elke vorm van gebruikersanalyse op deze website in de toekomst te voorkomen als u een zogenaamd blokkeringscookie of opt-out-cookie instelt. Dit kunt u doen via een selectievakje. Zolang u deze cookie in uw browser niet verwijdert, wordt uw gebruiksgedrag niet geanalyseerd. U kunt de webanalyse voor deze website dan op elk gewenst moment weer activeren.

XV. Opmerking over het privacybeleid:

Tenzij anders vermeld, is het gebruik van de informatie die wij over u hebben onderworpen aan dit privacybeleid.
Leading Campings behoudt zich het recht voor dit privacybeleid voortdurend aan te passen aan de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen en zal eventuele wijzigingen hier aankondigen.
Status: maart 2023

XVI. Verdere aantekeningen:

Leading Campings heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onbevoegde toegang.
Bovendien zijn zowel de medewerkers van Leading Campings als eventuele dienstverleners verplicht tot geheimhouding en naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming.

XVII. Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming:

The Leading Camping and Caravaning Parks of Europe e.V
Kettelerstr. 26
D-40593 Düsseldorf
Tel.: 49 (0) 211 / 87 96 49 95
Fax: 49 (0) 211 / 87 96 49 96
info(at)leadingcampings.com

Verenigingenregister: arrondissementsrechtbank Düsseldorf VR 9476
Raad van bestuur: Dr. Alessandro Sgaravatti