AGB Leading Card

AGBs om deel te nemen aan de LeadingBonus

1. Deelname en lidmaatschapskaarten

1.1 In overeenstemming met de wettelijke beperkingen voor minderjarigen mag elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar deelnemen. Bedrijven en andere rechtspersonen mogen niet deelnemen. Per persoon is slechts één lidmaatschap mogelijk.

1.2 Lidmaatschapskaarten blijven eigendom van LeadingCampings e.V.. Na ontvangst van de kaart moet de klant de kaart in een speciaal kaarthoudersgedeelte op internet activeren.

1.3 Het Lidmaatschap wordt op naam van de kaarthouder en op het door de kaarthouder aangegeven adres gehouden. Het Lid kan zijn/haar woonadres of bedrijfsadres opgeven. Alle post, veiligheidscodes, enz. worden rechtstreeks naar het Lid gestuurd. De LeadingBonus kaart is gepersonaliseerd voor het lid. Alleen het lid wiens persoonlijke gegevens overeenkomen met het serienummer van de kaart kan de kaart gebruiken.

1.4 Bij verlies, diefstal of beschadiging van de LeadingCard moet onmiddellijk de dichtstbijzijnde LeadingCamping of het hoofdkantoor van LeadingCampings op de hoogte worden gebracht. De verloren kaart wordt dan geblokkeerd en er wordt een vervangende kaart uitgegeven, waarbij de reeds verzamelde punten niet verloren gaan. Voor de vervangende kaart worden kosten in rekening gebracht.

1.5 Naam- en adreswijzigingen moeten door de kaarthouder in de rubriek kaarthouder op internet worden doorgevoerd.

1.6 De gebruikelijke boekingsregels van LeadingCampings gelden ook voor deelnemers aan het LeadingBonus-programma, ongeacht hun lidmaatschapsniveau.

1.7 Deelname aan het LeadingBonus-programma geeft de klant geen recht op beterschap, ongeacht het niveau van zijn lidmaatschap.

1.8 LeadingCampings e.V. behoudt zich het recht voor een lidmaatschap naar eigen goeddunken te beëindigen. Deze beëindiging omvat uitdrukkelijk het recht om verzamelde, maar nog niet ingewisselde bonuspunten te verbeuren als de deelnamevoorwaarden geschonden zijn. Dergelijke overtredingen zijn het gevolg van onregelmatig of respectloos gedrag tegenover LeadingCampings en haar medewerkers, partners of gasten, criminele handelingen of handelingen die in het algemeen als immoreel of onethisch worden beschouwd.

1.9 De activering van een LeadingBonus kaart betekent de aanvaarding van deze voorwaarden (AV).

1.10 Buiten LeadingCampings heeft alleen het LeadingBonus lid recht op informatie over status en punten.

2. Punten verzamelen

2.1 De deelnemer moet zijn deelname aan het LeadingBonus programma bij de reservering van een kampeerplaats of een huuraccommodatie of bij het inchecken op de camping aangeven om er zeker van te zijn dat zijn punten geregistreerd worden.

2.2 Punten kunnen alleen met terugwerkende kracht worden bijgeschreven in geval van een boekingsfout en alleen als de fout met documenten (factuur) kan worden aangetoond. In dat geval kunnen punten met terugwerkende kracht worden bijgeboekt tot 30 dagen na het betreffende verblijf.

2.3 De deelnemer aan het LeadingBonus programma krijgt punten op basis van zijn overnachting. Punten worden alleen toegekend voor voltooide verblijven en voltooide activiteiten. Reserveringen die zijn gemaakt maar niet zijn gebruikt, worden niet met punten bijgeschreven. Punten worden niet toegekend voor overnachtingen met gratis accommodatievouchers, bijvoorbeeld van wedstrijden of derden.

2.4 Punten worden alleen toegekend aan het lid dat aan de kaart is gekoppeld.

2.5 Deelnemers aan het LeadingBonus-programma ontvangen punten voor alle verblijven tegen de normale tarieven van de betreffende camping vanaf het moment van afgifte van de kaart.

2.6 Punten kunnen op geen enkel moment worden verkocht, geërfd, overgedragen of ingewisseld voor contant geld of worden gebruikt voor een doel buiten het LeadingBonus-programma. Punten, prijzen en documenten worden in deze omstandigheden onmiddellijk ingetrokken. Twee of meer deelnemers kunnen hun punten niet combineren, bijvoorbeeld om een puntensaldo te bereiken dat recht geeft op het inwisselen van een beloning.

2.7 Deelnemers kunnen hun punten inwisselen en beloningen ontvangen zodra hun puntensaldo voldoende is voor de beoogde beloning. Punten zijn drie jaar geldig vanaf de datum waarop ze zijn toegekend, waarna ze vervallen.

2.8 Punten worden niet gegeven op kortingstarieven, bijv. kortingen van touroperators, groepskortingen voor bedrijven. LeadingCampings behoudt zich het recht voor om elk type tarief, speciale promotie of bestemming uit te sluiten van de toekenning van punten.

2.9 LeadingBonus-deelnemers die tegelijkertijd aan andere, vergelijkbare klantenbindingsprogramma's deelnemen, kunnen slechts eenmaal per verblijf punten krijgen. Punten die de deelnemer aan het LeadingBonus programma al heeft bijgeschreven, kunnen niet naar een ander programma worden overgedragen.

2.10 Als er in een aaneengesloten periode van 24 maanden geen punten zijn verzameld, behoudt LeadingCampings zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen, op voorwaarde dat het lid geen geldige punten meer beschikbaar heeft.

2.11 Punten kunnen door een deelnemer slechts voor één staanplaats of huuraccommodatie per verblijf worden geclaimd.

3. Punten inwisselen

3.1 Alleen het lid op wiens naam de puntenrekening staat, kan aanspraak maken op beloningen. De leden zijn verantwoordelijk voor het veilig bewaren van hun kaartnummer en persoonlijke wachtwoord zodat deze niet in handen vallen van onbevoegden. Leden kunnen LeadingCampings niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen van onjuist gebruik van het wachtwoord.

3.2 Punten kunnen worden gebruikt als betaalmiddel voor beloningen, die elk een bepaald minimum aantal punten vereisen - of het nu gaat om algemeen geldige LeadingCampings beloningen of om beloningen die elke camping afzonderlijk aanbiedt.

3.3 Het aantal speciale aanbiedingen voor het inwisselen van bonuspunten is beperkt. Daarom is de inwisseling afhankelijk van de beschikbaarheid op het moment van inwisseling. Het is mogelijk dat er op bepaalde momenten geen aanbiedingen zijn voor het inwisselen van bonuspunten.

3.4 Punten kunnen niet worden gebruikt in combinatie met kortingsacties, vouchers of speciale promotieaanbiedingen, tenzij deze specifiek zijn toegekend.

3.5 In sommige landen kan het gebruik van voordelen of beloningen onder loyaliteitsprogramma's voor klanten, zoals die gebruikelijk zijn bij luchtvaartmaatschappijen en hotels, onderworpen zijn aan belastingregels. Vragen hieromtrent moeten door de deelnemer rechtstreeks bij de bevoegde autoriteiten worden opgehelderd. LeadingCampings wijst elke verantwoordelijkheid af voor belastingen of belastingverplichtingen van de deelnemers.

4. Gebruik van persoonlijke gegevens

4.1 Door zijn Bonus Card te activeren, gaat de deelnemer ermee akkoord dat LeadingCampings persoonlijke gegevens met betrekking tot het lidmaatschap en de activiteiten van het lid verzamelt en opslaat. LeadingCampings kan dit doen in het kader van het lidmaatschap
op basis van de bestaande wetgeving en in overeenstemming met de AV van het lidmaatschap. De persoonsgegevens worden verwerkt om het lidmaatschap te beheren en om de instroom van LeadingBonus-punten correct te registreren, om verzoeken om beloningen te controleren en uit te voeren en om aanbiedingen en activiteiten van LeadingCamping-partners te coördineren.

4.2 LeadingCampings e.V. is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens. De leden van het LeadingBonus-programma hebben het recht geïnformeerd te worden welke van hun persoonlijke gegevens door het LeadingBonus-programma opgeslagen worden. Daartoe moet een schriftelijk en persoonlijk ondertekend verzoek worden gericht aan LeadingCampings e.V., Kettelerstr. 26, D-40593 Düsseldorf, Duitsland. Onjuiste of onvolledige gegevens kan het lid zelf in het ledenbereik op internet corrigeren of verwijderen. Bovendien kan het lid te allen tijde schriftelijk aan bovenstaand adres meedelen dat hij/zij geen direct mailings meer wenst te ontvangen.

5. Diverse

5.1 De verantwoordelijkheid van LeadingCampings is beperkt tot de premie zelf. Alle overeenkomsten buiten de premie zelf vallen buiten de verantwoordelijkheid van LeadingCampings.

5.2 Alle kosten en belastingen zijn ten laste van het lid. In het geval dat het lid nalaat deze kosten/belastingen of andere kosten te betalen die LeadingCampings of de betreffende camping verplicht is te heffen, of de betaling ervan betwist, kan het lid zijn punten niet gebruiken totdat de betaling is voltooid.

5.3 Deelnemers aan het LeadingBonus-programma zullen van tijd tot tijd speciale aanbiedingen van LeadingCampings ontvangen. Deze kunnen van beperkte duur zijn, alleen beschikbaar voor bepaalde markten of bepaalde groepen Leden. Het kan ook een voorwaarde zijn om u in te schrijven als u van dergelijke speciale aanbiedingen wilt profiteren.

5.4 De inhoud van het programma, de lidmaatschapsvoorwaarden, de klinknagelvoordelen, de regels betreffende de punten en de puntenbedragen, evenals alle andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, zijn tot nader order van toepassing en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. LeadingCampings zal al het redelijke doen om tijdig kennis te geven van wijzigingen, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden als dit niet lukt. De leden zullen hiervan op de hoogte worden gebracht via ten minste één communicatiekanaal van LeadingBonus. Bovendien zal LeadingCampings op verzoek informatie verschaffen over wijzigingen. LeadingCampings behoudt zich het recht voor om het LeadingBonus-programma te beëindigen.

5.5 Indien een LeadingBonus partner insolvent wordt of op een andere manier niet meer in staat is om zijn verantwoordelijkheden tegenover LeadingBonus en de LeadingBonus leden na te komen, dan worden de punten die voor beloningen werden geboekt maar nog niet werden ingewisseld, terugbetaald.

5.6 Deze AGB´s vervangen alle voorgaande.

6. Plaats van jurisdictie

6.1 In het geval van een juridisch geschil met betrekking tot de LeadingBonus-regeling is het Duitse recht van toepassing. Juridische geschillen worden voorgelegd aan een Duitse rechtbank. Deze informatie werd bij het ter perse gaan gecontroleerd. LeadingCampings kan niet aansprakelijk worden gesteld voor latere wijzigingen, fouten en weglatingen.