Oplysninger om databeskyttelse

Databeskyttelsesoplysningerne for hjemmesiden www.leadingcampings.com kan findes nedenfor.

Den ansvarlige for databehandling via denne hjemmeside er
De førende camping- og caravaningparker i Europa e.V.
Kettelerstr. 26
D-40593 Düsseldorf
Telefon: 49 (0) 211 / 87 96 49 95
Fax: 49 (0) 211 / 87 96 49 96
info@leadingcampings.com

Vores databeskyttelsesansvarlige er
Shared IT Professional GmbH & Co. KG
Sæbystr. 17a
24576 Bad Bramstedt
thilo.noack@sharedit-pro.de

Hvis du vil gøre dine rettigheder gældende i henhold til databeskyttelsesloven, eller hvis du har spørgsmål om brugen, indsamlingen eller behandlingen af dine personlige data, bedes du kontakte: info@leadingcampings.com

Sikkerhed og beskyttelse af dine personlige data
Vi betragter det som vores primære opgave at beskytte fortroligheden af de personlige data, du giver os, og at beskytte dem mod uautoriseret adgang.

Som privatretlig virksomhed er vi underlagt bestemmelserne i den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) og bestemmelserne i den tyske databeskyttelseslov (BDSG). Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at både vi og vores eksterne tjenesteudbydere overholder databeskyttelsesbestemmelserne.

Definitioner
Lovgiveren kræver, at personoplysninger behandles lovligt, retfærdigt og på en måde, der er forståelig for den registrerede ("lovlighed, retfærdighed og gennemsigtighed"). For at sikre dette informerer vi dig om de enkelte juridiske definitioner, der også bruges i denne databeskyttelsesmeddelelse:

1. Personlige data
"Personoplysninger" betyder enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person (herefter "den registrerede"); en identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, især ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af denne fysiske person.

2. Behandling
"Behandling" betyder enhver operation eller række af operationer, der udføres på personoplysninger eller på sæt af personoplysninger, uanset om det sker automatisk eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, konsultation, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

3. Begrænsning af behandling
"Begrænsning af behandling" er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

4. profilering
"Profilering" betyder enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i brug af personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især til at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

5 Pseudonymisering
"Pseudonymisering" betyder behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret person uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

6 Arkivsystem
"register": enhver struktureret samling af personoplysninger, der er tilgængelige efter bestemte kriterier, uanset om samlingen er centraliseret, decentraliseret eller spredt på et funktionelt eller geografisk grundlag.

7. Dataansvarlig
"Dataansvarlig" betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

8. Databehandler
"Databehandler" betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

9. Modtager
"Modtager" betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller et andet organ, som personoplysningerne videregives til, uanset om der er tale om en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, betragtes dog ikke som modtagere; disse offentlige myndigheders behandling af disse oplysninger skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til formålet med behandlingen.

10. Tredjemand
"Tredjemand" betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og personer, der under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed er autoriseret til at behandle personoplysninger.

11 Samtykke
Den registreredes "samtykke" er enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved han eller hun ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører ham eller hende, gøres til genstand for behandling.

Lovligheden af behandlingen
Behandlingen af personoplysninger er kun lovlig, hvis der er et retsgrundlag for behandlingen. Retsgrundlaget for behandlingen kan især være i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)-f) i GDPR:

Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål;
behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at tage skridt på anmodning af den registrerede forud for indgåelse af en kontrakt
behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt
behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser
behandling er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt
behandlingen er nødvendig af hensyn til den dataansvarliges eller en tredjeparts legitime interesser, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud for disse interesser, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Oplysninger om indsamling af personoplysninger
I det følgende giver vi oplysninger om indsamling af personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside. Personlige data er f.eks. navn, adresse, e-mailadresser, brugeradfærd.

Indsamling af personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside
Når du kun bruger hjemmesiden til informationsformål, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde giver os oplysninger, indsamler vi kun de personlige data, som din browser sender til vores server. Hvis du ønsker at se vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for, at vi kan vise vores hjemmeside til dig og for at sikre stabilitet og sikkerhed:

- IP-adresse
- Dato og klokkeslæt for forespørgslen
- Tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
- Forespørgslens indhold (specifik side)
- Adgangsstatus/HTTP-statuskode
- Mængden af data, der overføres i hvert tilfælde
- Hjemmeside, som forespørgslen kommer fra
- Browser
- Operativsystem og dets grænseflade
- Sprog og version af browsersoftwaren

Efter en teknisk evaluering slettes disse data med det samme. Denne dataindsamling tjener til at beskytte vores legitime interesser i korrekt præsentation af vores webstedstilbud, som dominerer i forbindelse med en interesseafvejning, samt overholdelse af EU's generelle databeskyttelsesforordning med hensyn til sikkerhed og fortrolighed i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Værktøj til cookie-samtykke
Vi bruger cookie-samtykkeværktøjet Cookiebot fra udbyderen Usercentrics til at indhente effektivt brugersamtykke til cookies og cookie-baserede applikationer, der kræver samtykke.
Ved at integrere dette samtykkeværktøj får brugerne vist et banner, når de åbner en side, hvor de kan give deres samtykke til visse cookies og/eller cookie-baserede applikationer ved at sætte kryds i en boks. Værktøjet blokerer indstillingen af alle cookies, der kræver samtykke, indtil den pågældende bruger giver sit samtykke ved at sætte kryds i det relevante felt. Dette sikrer, at sådanne cookies kun indstilles på din enhed, hvis du har givet dit samtykke. For at cookie-samtykkeværktøjet tydeligt kan tildele sidevisninger til individuelle brugere og individuelt registrere, logge og gemme de samtykkeindstillinger, du har foretaget i en sessionsvarighed, indsamles visse brugeroplysninger (inklusive IP-adressen), når vores websted tilgås af cookie-samtykkeværktøjet, overføres til serveren hos udbyderen af cookie-samtykkeværktøjet og gemmes der. Denne databehandling udføres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR på grundlag af vores legitime interesse i en juridisk kompatibel, brugerspecifik og brugervenlig administration af samtykke til cookies og dermed i et juridisk kompatibelt design af vores hjemmeside. Et andet retsgrundlag for den beskrevne databehandling er art. 6, stk. 1, lit. c) i GDPR. Som dataansvarlig er vi juridisk forpligtet til at gøre brugen af teknisk unødvendige cookies afhængig af det respektive brugersamtykke.

Ved at bruge vores hjemmeside kan der opnås adgang til oplysninger (f.eks. IP-adresse), eller der kan gemmes oplysninger (f.eks. cookies) på dine slutenheder. Denne adgang eller lagring kan indebære yderligere behandling af personoplysninger i henhold til GDPR.
I tilfælde, hvor en sådan adgang til oplysninger eller en sådan lagring af oplysninger er absolut nødvendig for den teknisk fejlfri levering af vores tjenester, sker dette på grundlag af § 25, stk. 1, sætning 1, stk. 2, nr. 2 TTDSG.

Lov om databeskyttelse inden for telekommunikation og telemedier (TTDSG)
Retsgrundlaget for lagring og hentning af oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr er samtykke i henhold til § 25, stk. 1, sætning 1 i TTDSG. Dette samtykke indhentes, når hjemmesiden åbnes.
I henhold til § 25, stk. 2, nr. 2 i TTDSG kræves der ikke samtykke, hvis lagring af oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr eller adgang til oplysninger, der allerede er lagret i slutbrugerens terminaludstyr, er absolut nødvendig for, at udbyderen af en telemedietjeneste kan levere en telemedietjeneste, som brugeren udtrykkeligt har anmodet om. Du kan se i cookie-indstillingerne, hvilke cookies der skal klassificeres som absolut nødvendige (ofte også kaldet "teknisk nødvendige cookies") og derfor falder ind under undtagelsesreglen i § 25 (2) TTDSG og derfor ikke kræver samtykke.
Bemærk venligst, at retsgrundlaget for downstream-behandling af personoplysninger derefter følger af GDPR. Det relevante retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger på denne hjemmeside kan findes længere fremme i denne privatlivspolitik.

Brug af cookies
Ud over de førnævnte data bruges cookies eller lignende teknologier såsom pixels (i det følgende generelt benævnt "cookies") på din computer, når du bruger og besøger vores websted. Cookies er enten små databaser, der gemmes af din browser på din slutenhed for at gemme visse oplysninger, eller billedfiler såsom pixels. Næste gang du besøger vores hjemmeside med den samme slutenhed, sendes de oplysninger, der er gemt i cookies, efterfølgende tilbage enten til vores hjemmeside ("førstepartscookie") eller til en anden hjemmeside, som cookien hører til ("tredjepartscookie").
Gennem de lagrede og returnerede oplysninger genkender den pågældende hjemmeside, at du allerede har tilgået og besøgt den med browseren på din slutenhed. Vi bruger disse oplysninger til at optimere design og visning af hjemmesiden i henhold til dine præferencer. Kun selve cookien identificeres på din slutenhed. Yderligere lagring af personoplysninger finder kun sted med dit udtrykkelige samtykke, eller hvis det er absolut nødvendigt for at kunne bruge den service, der tilbydes, og som du har adgang til.
Dette websted bruger følgende typer cookies, hvis omfang og funktion er forklaret nedenfor:

- Strengt nødvendige cookies (type a)
- Funktionelle og ydelsesmæssige cookies (type b)
- Cookies, der kræver samtykke (type c)


Strengt nødvendige cookies (type a)
Strengt nødvendige cookies garanterer funktioner, uden hvilke du ikke kan bruge vores hjemmesider efter hensigten. Disse cookies bruges udelukkende af os og er derfor førstepartscookies. Det betyder, at alle oplysninger, der gemmes i cookies, sendes tilbage til vores hjemmeside.
Strengt nødvendige cookies bruges f.eks. til at sikre, at du som registreret bruger altid forbliver logget ind, når du tilgår forskellige undersider på vores websted, og derfor ikke behøver at indtaste dine loginoplysninger igen, hver gang du tilgår en ny side.
Brugen af strengt nødvendige cookies på vores hjemmeside er mulig uden dit samtykke. Af denne grund kan strengt nødvendige cookies ikke deaktiveres eller aktiveres individuelt. Du har dog mulighed for generelt at deaktivere cookies i din browser til enhver tid (se nedenfor).

Funktionelle cookies og performance-cookies (type b)
Funktionelle cookies gør det muligt for vores hjemmeside at gemme allerede indtastede oplysninger (f.eks. registreret navn eller sprogvalg) og tilbyde dig forbedrede og mere personlige funktioner baseret på dette. Disse cookies indsamler og gemmer kun anonymiserede oplysninger, så de ikke kan spore dine bevægelser på andre hjemmesider.
Performance-cookies indsamler oplysninger om, hvordan vores hjemmesider bruges for at forbedre deres tiltrækningskraft, indhold og funktionalitet. Disse cookies hjælper os f.eks. med at afgøre, om og hvilke undersider af vores hjemmeside der besøges, og hvilket indhold brugerne er særligt interesserede i. Vi registrerer især antallet af besøg på en side, antallet af undersider, der besøges, den tid, der bruges på vores websted, rækkefølgen af de besøgte sider, hvilke søgetermer, der førte dig til os, det land, den region og, hvis det er relevant, den by, hvorfra adgangen sker, samt andelen af mobile enheder, der får adgang til vores websteder. Vi registrerer også bevægelser, "klik" og scrolling med computermusen for at forstå, hvilke områder af vores hjemmeside der er af særlig interesse for brugerne. På den måde kan vi skræddersy indholdet på vores hjemmeside mere specifikt til vores brugeres behov og optimere vores tilbud. IP-adressen på din computer, der overføres af tekniske årsager, anonymiseres automatisk og giver os ikke mulighed for at drage nogen konklusioner om den enkelte bruger.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af funktionelle og performance-cookies ved at justere dine cookie-indstillinger i overensstemmelse hermed.

Retsgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR

Cookies, der kræver samtykke (type c)
Cookies, der hverken er absolut nødvendige (type a) eller funktionelle eller præstationscookies (type b), bruges kun, når du har givet dit samtykke.
Vi forbeholder os også ret til at bruge oplysninger, som vi har indhentet ved hjælp af cookies fra en anonymiseret analyse af brugeradfærden hos besøgende på vores hjemmesider, til at vise specifik reklame for visse af vores produkter på vores egne hjemmesider. Vi mener, at du som bruger drager fordel af dette, fordi vi viser reklamer eller indhold, som vi antager, baseret på din surfingadfærd, matcher dine interesser, og du får derfor vist mindre tilfældige reklamer eller bestemt indhold, der kan være af mindre interesse for dig.
Marketingcookies stammer fra eksterne reklamevirksomheder (tredjepartscookies) og bruges til at indsamle oplysninger om de hjemmesider, brugeren har besøgt, for at skabe målrettet reklame til brugeren.

Retsgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Fravalg af cookies til markedsføring
Du kan også administrere cookies, der bruges til onlineannoncering, via de værktøjer, der er udviklet i mange lande som en del af selvregulerende programmer, såsom det amerikanske https://www.aboutads.info/choices/ eller det EU-baserede http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Retsgrundlag: Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR

Administration og sletning af alle cookies
Derudover kan du indstille din internetbrowser til generelt at forhindre cookies i at blive gemt på din slutenhed eller til at spørge dig hver gang, om du accepterer indstillingen af cookies. Når der er sat cookies, kan du også til enhver tid slette dem. Du kan finde ud af, hvordan alt dette fungerer i detaljer i hjælpefunktionen i din browser.

De cookies og tredjepartsanmodninger, der er beskrevet ovenfor, placeres på din enhed af følgende tjenester via vores hjemmeside

Cloudflare
Vi bruger et indholdsleveringsnetværk (CDN) fra Cloudflare, Inc, 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, USA ("Cloudflare") til at integrere scripts og biblioteker på vores hjemmeside. Med et indholdsleveringsnetværk gemmes indholdet på vores hjemmeside på tjenestens server, som distribuerer dette indhold til dig eller din browser via et netværk af regionale servere, når hjemmesiden tilgås. Formålet med dette er bedre at kunne afværge angreb, såsom DDoS-angreb, på vores hjemmeside og, i tilfælde af store script- og datamængder, at gøre indholdet af vores sider tilgængeligt for dig hurtigt og på en optimeret måde.
Da datatrafikken på vores hjemmeside kører via Cloudflare-servere, overføres din IP-adresse også til Cloudflare. Udbyderen har underskrevet standardkontraktbestemmelserne i de gældende EU-databeskyttelsesforordninger:
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/publications/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors).

Retsgrundlag: Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR

Google Analytics 4 (GA4)
Dette websted bruger Google Analytics 4, en tjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), som kan bruges til at analysere brugen af websteder.
Ved brug af Google Analytics 4 anvendes såkaldte "cookies". Cookies er databaser, der gemmes på din slutenhed og gør det muligt at analysere din brug af en hjemmeside. De oplysninger, der indsamles af cookies om din brug af hjemmesiden (herunder den IP-adresse, der overføres af din enhed, forkortet med de sidste cifre, se nedenfor), overføres normalt til en Google-server, hvor de gemmes og behandles. Dette kan også resultere i, at oplysninger overføres til serverne hos Google LLC, der er baseret i USA, hvor de behandles yderligere. GA4 tilbyder også server-side tracking, som gør det muligt for os at pseudonymisere brugerdata på vores egen server og først derefter overføre dem til Google.
Når du bruger Google Analytics 4, indsamles og behandles den IP-adresse, som din slutenhed sender, når du bruger hjemmesiden, automatisk og kun på en pseudonymiseret måde, så de indsamlede oplysninger ikke direkte kan knyttes til en person. Denne automatiske pseudonymisering sker ved, at Google afkorter den IP-adresse, som din enhed overfører inden for medlemslandene i Den Europæiske Union (EU) eller andre stater, der har underskrevet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
Google bruger disse og andre oplysninger på vores vegne til at evaluere din brug af hjemmesiden, til at udarbejde rapporter om dine aktiviteter på hjemmesiden og din brugsadfærd og til at give os andre tjenester i forbindelse med din brug af hjemmesiden og internettet. Den forkortede IP-adresse, der overføres af din enhed som en del af Google Analytics 4, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data. De data, der indsamles som en del af brugen af Google Analytics 4, gemmes i 2 måneder og slettes derefter.
Google Analytics 4 gør det muligt for os at genkende de såkaldte "demografiske karakteristika" for en bruger via browser-fingeraftryk. Dette gør det muligt for os at analysere oplysninger på tværs af enheder om alder, køn og interesser for webstedets brugere på grundlag af en analyse af interessebaseret reklame og ved hjælp af tredjepartsoplysninger. Dette gør det muligt at bestemme og differentiere mellem brugergrupper på hjemmesiden med henblik på målgruppeoptimerede markedsføringsforanstaltninger. De data, der indsamles via de "demografiske karakteristika", kan dog ikke henføres til en bestemt person og derfor heller ikke til dig personligt. Disse data, der indsamles via funktionen "demografiske karakteristika", gemmes i to måneder og slettes derefter.
Al behandling, der er beskrevet ovenfor, især indstillingen af Google Analytics-cookies til lagring og læsning af oplysninger på den slutenhed, du bruger til at få adgang til hjemmesiden, finder kun sted, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke til at gøre det i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Uden dit samtykke vil Google Analytics 4 ikke blive brugt under din brug af hjemmesiden. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. For at udøve din tilbagekaldelse skal du deaktivere denne service ved hjælp af "cookie consent tool", der findes på hjemmesiden.
Vi har indgået en såkaldt ordrebehandlingskontrakt med Google om vores brug af Google Analytics 4, som forpligter Google til at beskytte vores webstedsbrugeres data og ikke videregive dem til tredjeparter.
Udbyderen har certificeret sig selv til Trans Atlantic Data Privacy Framework for at sikre overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau, selv i tilfælde af dataoverførsel fra EU eller EØS til USA og mulig videre behandling der. Du kan se certificeringen under følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search
Yderligere juridiske oplysninger om Google Analytics 4 kan findes på https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de og på https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

YouTube (integreret)
Vi har integreret videoer fra udbyderen YouTube, Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland, i vores onlinetilbud, som er gemt på http://www.YouTube.com og kan afspilles direkte fra vores hjemmeside. Disse er alle integreret i "udvidet databeskyttelsestilstand", dvs. at ingen data om dig som bruger overføres til YouTube, hvis du ikke afspiller videoerne. Kun når du afspiller videoerne, overføres de data, der er nævnt i næste afsnit. Vi har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Formålet med behandlingen er markedsføringsformål.

Når du besøger hjemmesiden, modtager YouTube oplysninger om, at du har tilgået den tilsvarende underside på vores hjemmeside. Dette sker, uanset om YouTube stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget ind med, eller om der ikke findes nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, vil dine data blive tildelt direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker, at dine data skal knyttes til din YouTube-profil, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. YouTube gemmer dine data som brugsprofiler og bruger dem til reklameformål, markedsundersøgelser og/eller til at tilpasse sit websted. En sådan evaluering udføres især (selv for brugere, der ikke er logget ind) for at levere tilpasset reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, hvor du skal kontakte YouTube for at udøve denne ret.

Udbyderen er certificeret til Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF, forkortet DPF) for at garantere det gældende niveau for databeskyttelse i EU. Du kan finde detaljerede oplysninger på https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search

Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af YouTubes indsamling og behandling af data kan findes i YouTubes privatlivspolitik. Der finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv:
https://policies.google.com/privacy

Anvendelse og brug af Vimeo
Udbyderen af videohosting på Vimeo er: Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Videoer kan afspilles automatisk, når du åbner en af vores sider. Dette etablerer en forbindelse til Vimeo-serverne. Vimeo-serveren bliver informeret om, hvilke af vores sider du har besøgt. Vimeo får også din IP-adresse. Dette gælder også, hvis du ikke er logget ind på Vimeo eller ikke har en Vimeo-konto. De oplysninger, der indsamles af Vimeo, overføres til Vimeos server i USA. Hvis du er logget ind på din Vimeo-konto, giver du Vimeo mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din Vimeo-konto.

For at etablere et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau kan dit samtykke i overensstemmelse med artikel 49, stk. 1, litra a), i GDPR tjene som retsgrundlag for overførslen til tredjelande.

For at beskytte dine rettigheder og personlige data har vi integreret Vimeo med en såkaldt to-klik-løsning, som kun overfører data til Vimeo, når du udtrykkeligt har aktiveret videofunktionen.

Yderligere oplysninger om håndtering af brugerdata kan findes i Vimeos privatlivspolitik på: https://vimeo.com/privacy.

Retsgrundlaget her er artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.

Google AdSense
Dette websted bruger Google AdSense, en webannonceringstjeneste Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google AdSense bruger såkaldte cookies, dvs. databaser, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. Derudover bruger Google AdSense også såkaldte "web beacons" (små usynlige grafikker) til at indsamle oplysninger, ved hjælp af hvilke enkle handlinger såsom besøgstrafik på hjemmesiden kan registreres, indsamles og analyseres. De oplysninger, der genereres af cookien og/eller web beacon (herunder din IP-adresse) om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server og gemmes der. Dette kan også omfatte overførsel til serverne hos Google LLC. i USA.
Google bruger de oplysninger, der indhentes på denne måde, til at evaluere din brugsadfærd med hensyn til AdSense-annoncer. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google AdSense, vil ikke blive flettet sammen med andre Google-data. De oplysninger, der indsamles af Google, kan overføres til tredjeparter, hvis dette er påkrævet ved lov, og/eller hvis tredjeparter behandler disse data på vegne af Google. Derudover overføres brugerens hashede og dermed krypterede e-mailadresse til Google.
Al behandling, der er beskrevet ovenfor, især læsning af oplysninger på slutenheden, der bruges via cookies og/eller web beacons, udføres kun, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke til at gøre det i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, lit. a GDPR. Uden dette samtykke vil Google AdSense ikke blive brugt under dit besøg på vores hjemmeside.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at deaktivere denne tjeneste i "cookie-samtykkeværktøjet" på hjemmesiden.
Udbyderen er certificeret til Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF, forkortet DPF) for at garantere det gældende niveau for databeskyttelse i EU. Du kan finde detaljerede oplysninger på https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search
Googles privatlivspolitik kan ses her: https://www.google.de/policies/privacy/

Kontakt til os
Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, gemmer vi de data, du angiver (din e-mailadresse, evt. dit navn og telefonnummer), for at kunne besvare dine spørgsmål. Vi sletter de data, der er indsamlet i denne sammenhæng, når opbevaringen ikke længere er nødvendig, f.eks. når din forespørgsel er blevet behandlet. Ellers vil behandlingen blive begrænset, hvis der er lovbestemte opbevaringsforpligtelser. Hvis der indgås en kontrakt som følge af kontakten med os, behandler vi dataene som beskrevet ovenfor.

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra a) eller b) i GDPR.

Nyhedsbrev
Denne hjemmeside bruger Brevo-software til at sende nyhedsbreve. Udbyderen er Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin. Nyhedsbrevet indeholder nyheder, tilbud og andre oplysninger om vores virksomhed. Ved at abonnere på nyhedsbrevet modtager du personlig information om vores produkter og tjenester i overensstemmelse med dit samtykke. Vi evaluerer din købs- og klikadfærd på vores hjemmesider og i nyhedsbrevet for at kunne sammensætte information, der er relevant for dig.

Vi bruger den såkaldte double opt-in-procedure til registreringsprocessen. Når du har registreret dig, modtager du en e-mail, hvor du skal klikke på et link for at bekræfte din registrering. På denne måde forhindrer vi uautoriserede tredjeparter i at registrere sig ved hjælp af din e-mailadresse. Vi logger registreringsprocessen for at kunne bevise processen i overensstemmelse med lovkrav. IP-adressen på den slutenhed, der får adgang, samt dato og klokkeslæt for registreringen gemmes. De data, du angiver, gemmes, så længe abonnementet på nyhedsbrevet er aktivt.

Nyhedsbrevet udsendes normalt en gang om måneden ("regelmæssigt"). I enkelte tilfælde (f.eks. ved særlige kampagner) kan der også forekomme ugentlig kontakt.

Dataene videresendes til en kundestyringsplatform, som tjenesteudbydere også kan have adgang til for at understøtte og implementere nyhedsbrevet. Tjenesteudbyderen befinder sig i et tredjeland (lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Der er indgået såkaldte standardkontraktbestemmelser i henhold til art. 46 GDPR med denne tjenesteudbyder som passende garantier, eller udbyderen har underskrevet standardkontraktbestemmelserne i de gældende EU-databeskyttelsesbestemmelser (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/publications/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors).
Disse indsamlede data slettes automatisk efter 24 måneder, hvis du ikke længere reagerer på nyhedsbrevet, f.eks. åbner det (inaktivitet). Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du til enhver tid annullere dit abonnement og afmelde dig. For at gøre dette skal du klikke på linket i hvert nyhedsbrev, og du vil derefter blive guidet gennem afmeldingsprocessen, eller sende os din afmelding via e-mail.

Retsgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR

Behandlingens varighed
Vi behandler kun dine data, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores kontrakt eller gældende lovbestemmelser og for at opretholde vores forhold til dig. Vi vil informere dig om den specifikke opbevaringsperiode for dataene i den respektive beskrivelse af den individuelle databehandling. Hvis du ikke finder nogen specifikke oplysninger om opbevaringsperioden der, er det ikke muligt for os at angive en, fordi det afhænger af forskellige individuelle faktorer (f.eks. kontraktens løbetid, hævdelse af krav osv.). I disse tilfælde baserer vi opbevaringens varighed på princippet om dataminimering og proportionalitet.
Forretningsdokumenter gemmes i maksimalt 6 og 10 år i overensstemmelse med bestemmelserne i den tyske handelslov og den tyske skattelov.
Så længe du ikke gør indsigelse eller tilbagekalder dit samtykke, vil vi bruge dine data til at opretholde og intensivere vores tillidsfulde forretningsforhold til gensidig fordel.
Hvis du ønsker, at dine data skal slettes, sletter vi straks dine data, forudsat at der ikke er nogen juridiske forpligtelser til at beholde dem.

Følgende sociale netværk er integreret på vores hjemmeside

Facebook fanside
Vi har integreret en del af Facebook-tjenesten på vores hjemmeside, som er et link til vores Facebook-fanside. Vi bruger den tekniske platform fra Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (i det følgende: Facebook) til den informationstjeneste, der tilbydes her.

Ifølge EU-Domstolen er der et fælles ansvar i henhold til art. 26 GDPR mellem Facebook og operatøren af en Facebook-fanside for de personoplysninger, der behandles via Facebook-fansiden. Af denne grund har vi indgået en aftale med Facebook om fælles ansvar.

Når du går ind på en Facebook-fanside, overføres IP-adressen på din slutenhed til Facebook. Ifølge Facebook bliver denne IP-adresse anonymiseret og slettet efter 90 dage, i hvert fald hvis det er en tysk IP-adresse. Derudover gemmer Facebook yderligere oplysninger om brugernes slutenheder, f.eks. den anvendte internetbrowser. Dette kan gøre det muligt for Facebook at tildele IP-adresser til individuelle brugere. Hvis du er logget ind på din Facebook-konto, mens du besøger vores fanside, gemmes en cookie med dit Facebook-ID på din enhed. Denne cookie gør det muligt for Facebook at genkende, at du har besøgt vores fanside, og hvordan du har brugt den. Facebook bruger disse oplysninger til at præsentere dig for tilpasset indhold eller reklamer. Hvis du ikke ønsker dette, bør du logge ud af din Facebook-konto eller deaktivere funktionen "bliv logget ind". Vi anbefaler også, at du sletter cookies på din enhed og lukker og genstarter din browser. Denne proces sletter Facebook-oplysninger, som Facebook kan bruge til at etablere et link til dig. Hvis du imidlertid ønsker at bruge de interaktive funktioner på vores fanside, skal du logge ind på Facebook igen ved hjælp af dine Facebook-loginoplysninger. Dette gør det også muligt for Facebook at etablere et link til dig igen. Facebook oplyser ikke endeligt og klart, hvordan de bruger data fra besøg på Facebook-sider til egne formål, i hvilket omfang aktiviteter på Facebook-siden tildeles individuelle brugere, hvor længe Facebook gemmer disse data, og om data fra et besøg på Facebook-siden videregives til tredjeparter, og vi er ikke opmærksomme på dette. I denne forbindelse kan vi kun henvise dig som bruger af vores fanside til Facebooks privatlivspolitik. De data, der indsamles om dig i denne sammenhæng, behandles af Facebook og kan blive overført til lande uden for EU.

Hvilke oplysninger Facebook modtager, og hvordan de bruges, er beskrevet af Facebook i generelle vendinger i deres retningslinjer for databrug. Der finder du også oplysninger om, hvordan du kontakter Facebook og indstillingsmulighederne for annoncer. Retningslinjerne for databrug er tilgængelige på følgende link: http://de-de.facebook.com/about/privacy. Indsigelsesmuligheder (såkaldt opt-out) kan indstilles her: https://www.facebook.com/settings?tab=ads og her http://www.youronlinechoices.com

Udbyderen har underskrevet standardkontraktbestemmelserne i de gældende EU-databeskyttelsesforordninger (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/publications/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors).

Facebook Insight-funktion
Som en del af den såkaldte "Insights"-funktion tilbyder Facebook operatørerne af fansider en række statistiske data. Vi bruger disse data, som er tilgængelige i aggregeret form, til at gøre indlæg og aktiviteter på fansiden mere attraktive for brugerne, f.eks. til at planlægge indholdet og timingen af indlæg.
Disse data genereres og stilles til rådighed af Facebook. Som ansvarlig for fan-siden har vi ingen kontrol over genereringen af disse data og kan ikke forhindre denne funktion. Som en del af funktionen "Insights" får vi vist følgende oplysninger for kategorierne "followers", "subscribers", "individuals reached" og "interacting individuals" i en periode, der kan vælges: sideaktiviteter såsom sidevisninger, sidevisninger, handlinger på siden; reach-aktiviteter såsom "likes", personer, der er nået ud til, og anbefalinger, posthandlinger såsom interaktioner, videovisninger, kommentarer og delt indhold. Vi modtager også statistiske oplysninger om de Facebook-grupper, der er knyttet til vores fanside. I overensstemmelse med Facebooks brugsbetingelser, som alle brugere har accepteret, når de opretter en Facebook-profil, kan vi også identificere sidens abonnenter og tilhængere og se deres profiler og andre delte oplysninger.

Facebook giver flere oplysninger om dette på følgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .
Hvis du ikke længere ønsker, at den her beskrevne databehandling skal finde sted i fremtiden, bedes du fjerne linket mellem din brugerprofil og vores fanside ved at bruge funktionerne "Synes ikke længere godt om denne side" og/eller "Abonnerer ikke længere på denne side".

Vi anbefaler, at du retter eventuelle anmodninger om oplysninger eller andre spørgsmål vedrørende dine rettigheder, der er anført i slutningen af denne privatlivspolitik, direkte til Facebook, da kun Facebook har fuld adgang til brugerdata. Hvis du alligevel retter din forespørgsel til os, vil den naturligvis stadig blive behandlet og også videresendt til Facebook.

Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Instagram-link
Vi har en side på Instagram-platformen, som kan tilgås via et link på vores hjemmeside. Udbyderen af platformen er Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland.

Når du besøger vores Instagram-side, indsamler Instagram bl.a. din IP-adresse og andre oplysninger, der gemmes på din pc i form af cookies. Disse oplysninger bruges til at give os, som operatør af Instagram-siderne, statistiske oplysninger om brugen af Instagram-siden.

De data, der indsamles om dig i denne sammenhæng, behandles af Instagram Inc. og kan overføres til lande uden for Den Europæiske Union. Hvilke oplysninger Instagram modtager, og hvordan de bruges, er beskrevet generelt af udbyderen Meta Platforms i deres privatlivspolitik. Der finder du også oplysninger om, hvordan du kontakter Instagram og om indstillingsmulighederne for annoncer. Privatlivspolitikken er tilgængelig på følgende link: https://help.instagram.com/519522125107875.

Instagram oplyser ikke endeligt og tydeligt, hvordan Instagram bruger data fra besøg på Instagram-sider til egne formål, i hvilket omfang aktiviteter på Instagram-siden tildeles individuelle brugere, hvor længe Instagram gemmer disse data, og om data fra et besøg på Instagram-siden videregives til tredjeparter, og vi er ikke opmærksomme på dette.
Når du går ind på en Instagram-side, overføres den IP-adresse, der er tildelt din enhed, til Instagram. Ifølge Instagram bliver denne IP-adresse anonymiseret (for "tyske" IP-adresser) og slettet efter 90 dage. Instagram gemmer også oplysninger om sine brugeres slutenheder (for eksempel som en del af funktionen "login-meddelelse"); Instagram kan således muligvis tildele IP-adresser til individuelle brugere.
Hvis du i øjeblikket er logget ind på Instagram som bruger, gemmes en cookie med dit Instagram-ID på din enhed. Dette gør det muligt for Instagram at forstå, at du har besøgt denne side, og hvordan du har brugt den. Dette gælder også for alle andre Instagram-sider.

Som udbyder af informationstjenesten indsamler og behandler vi ikke andre data
ingen data fra din brug af vores tjeneste.

Art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR tjener som retsgrundlag.

X (tidligere Twitter)
Vi har integreret en komponent af X på vores hjemmeside. X er en flersproget, offentligt tilgængelig mikroblogging-tjeneste, hvor brugerne kan offentliggøre og sprede såkaldte tweets, dvs. korte beskeder, der er begrænset til 280 tegn. Alle kan få adgang til disse korte beskeder, også personer, der ikke er registreret hos X. Tweets bliver dog også vist til den pågældende brugers såkaldte følgere. Followers er andre X-brugere, som følger en brugers tweets. X gør det også muligt at henvende sig til et bredt publikum via hashtags, links eller retweets.
Driftsselskabet for X er X Corp, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 IRELAND er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger for personer, der bor i EU/EØS.
Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette websted, der drives af controlleren, og hvor en X-komponent (X-knap) blev integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk bedt om at downloade en visning af den tilsvarende X-komponent af X. Dette sker uanset om personen klikker på X-knappen eller ej. Yderligere oplysninger om X-knapperne kan findes på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Som en del af denne tekniske proces modtager X oplysninger om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside der besøges af den registrerede. Formålet med at integrere X-komponenten er at gøre det muligt for vores brugere at videredistribuere indholdet på denne hjemmeside, at offentliggøre denne hjemmeside i den digitale verden og at øge vores besøgstal.
Hvis den registrerede er logget ind på samme tid på X, genkender X, hvilken specifik underside af vores hjemmeside den registrerede besøger, hver gang den registrerede får adgang til vores hjemmeside og i hele varigheden af deres ophold på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af X-komponenten og tildeles af X til den registreredes respektive X-konto. Hvis den registrerede klikker på en af de X-knapper, der er integreret på vores hjemmeside, tildeles de data og oplysninger, der overføres med den, til den registreredes personlige X-brugerkonto og gemmes og behandles af X.
X modtager altid oplysninger via X-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores websted, hvis den registrerede er logget ind på X samtidig med at få adgang til vores websted; dette finder sted, uanset om den registrerede klikker på X-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til X på denne måde, kan de forhindre overførslen ved at logge ud af deres X-konto, før de går ind på vores hjemmeside.

Retsgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

LinkedIn-link
Vi har integreret et link til LinkedIn-portalen på vores hjemmeside. Det professionelle netværk "LinkedIn" drives af LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Vi har vores egen virksomhedsside på LinkedIn. Den fungerer som et aktivt og opdateret middel til at henvende sig til potentielle medarbejdere i et professionelt miljø. Vi deler også oplysninger om vores virksomhed på denne side og præsenterer os selv for omverdenen på denne måde.

Sammen med LinkedIn er vi ansvarlige for driften af siden og har derfor et såkaldt "fælles ansvar" over for brugeren. Vi har indgået en tilsvarende aftale med LinkedIn. Denne regulerer de respektive ansvarsområder for opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til artikel 26 i GDPR.

I denne sammenhæng kan brugerdata blive behandlet på systemer uden for EU. LinkedIn har forpligtet sig til at overholde databeskyttelseskravene i EU. Data overføres kun til systemer uden for EU, hvis kravene i art. 44 ff. GDPR er overholdt. Du kan få mere at vide på: www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533.

For detaljerede oplysninger om behandling og brug af data af os og af LinkedIn, samt en kontaktmulighed og dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv, henvises til LinkedIn's databeskyttelsesoplysninger: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Retsgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Den registreredes rettigheder

1. Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af behandling baseret på samtykke før tilbagetrækningen.

2. Ret til information
Hvis personoplysninger behandles, kan du til enhver tid anmode om oplysninger om disse personoplysninger og følgende oplysninger:

(a) formålene med behandlingen;

b) de kategorier af personoplysninger, der behandles

c) de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

d) hvis det er muligt, den påtænkte periode, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at bestemme denne periode

e) eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger vedrørende dig eller til begrænsning af den dataansvarliges behandling eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling

f) eksistensen af en ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
g) hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede, alle tilgængelige oplysninger om deres kilde

h) eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfuld information om den involverede logik samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

i) Hvis personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation, har du ret til at blive informeret om de passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen. Vi vil give dig en kopi af de personlige data, der er genstand for behandlingen. For eventuelle yderligere kopier, som du anmoder om som enkeltperson, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på administrative omkostninger. Hvis du fremsætter anmodningen elektronisk, skal oplysningerne leveres i et almindeligt anvendt elektronisk format, medmindre andet er angivet. Retten til at modtage en kopi i overensstemmelse med artikel 20 må ikke påvirke andres rettigheder og friheder negativt.

3. Ret til berigtigelse og komplettering
Du har ret til uden unødig forsinkelse at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har du ret til at få ufuldstændige personoplysninger suppleret, herunder ved at afgive en supplerende erklæring.

4. Ret til sletning ("retten til at blive glemt")
Du har ret til at få personoplysninger om dig slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og vi er forpligtet til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:

(a) Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
b) Den registrerede trækker sit samtykke, som behandlingen er baseret på, tilbage i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og hvor der ikke er nogen anden juridisk grund til behandlingen.
c) Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
d) Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
e) Sletning af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller lovgivningen i de medlemsstater, som den dataansvarlige er underlagt.

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne og i henhold til stk. 1 er forpligtet til at slette personoplysningerne, skal den dataansvarlige under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne træffe rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet om, at sådanne dataansvarlige sletter alle links til eller kopier eller gengivelser af disse personoplysninger.

Retten til sletning ("retten til at blive glemt") eksisterer ikke i det omfang, behandlingen er nødvendig
For at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt
af hensyn til samfundets interesse på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h) og i), og artikel 9, stk. 3, i GDPR
til arkivformål i samfundets interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, i GDPR, for så vidt den rettighed, der er omhandlet i stk. 1, sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad forringe opfyldelsen af formålene med denne behandling, eller
med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

5. Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

(a) Nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne;

b) Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af deres anvendelse.

c) den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men de kræves af den registrerede til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; eller

d) den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, mens det undersøges, om den dataansvarliges legitime grunde vejer tungere end den registreredes.

Hvis behandlingen er blevet begrænset i overensstemmelse med ovenstående betingelser, må sådanne personoplysninger, med undtagelse af opbevaring, kun behandles med den registreredes samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Unionen eller i en medlemsstat.

6. ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig selv, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, hvis

(a) behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR; og

b) behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede midler.

Når du udøver retten til dataportabilitet i henhold til stk. 1, har du ret til at få personoplysningerne overført direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, for så vidt dette er teknisk muligt. Udøvelsen af retten til dataportabilitet påvirker ikke retten til sletning ("retten til at blive glemt"). Denne ret gælder ikke for behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

7. Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende dig, som er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR, herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Den dataansvarlige må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, som går forud for den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende dig med henblik på sådan markedsføring, hvilket omfatter profilering i det omfang, det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, vil personoplysningerne ikke længere blive behandlet til disse formål.

I forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester, og uanset direktiv 2002/58/EF, kan du udøve din ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede midler ved hjælp af tekniske specifikationer.

Du har ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig, som udføres til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres af hensyn til samfundsinteresser.

Du kan til enhver tid udøve din ret til at gøre indsigelse ved at kontakte den respektive dataansvarlige.

8. Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
Uden at det berører andre administrative eller retslige midler, har du også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse, hvis den registrerede mener, at behandlingen af personoplysninger vedrørende ham eller hende overtræder denne forordning. En liste over tilsynsmyndighederne kan findes på: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html

9. Ret til et effektivt retsmiddel
Uden at det berører eventuelle tilgængelige administrative eller udenretslige retsmidler, herunder retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i henhold til artikel 77 i GDPR, har du ret til effektive retsmidler, hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til denne forordning er blevet krænket som følge af behandlingen af dine personoplysninger i strid med denne forordning.

Oplysninger om databeskyttelse for ansøgere
Vi er glade for, at du er interesseret i os, og at du søger eller har søgt en stilling i vores virksomhed. Vi vil gerne give dig følgende oplysninger om behandlingen af dine personlige data i forbindelse med din ansøgning.

Hvilke af dine data behandler vi? Og til hvilke formål?
Vi behandler de data, du har sendt os i forbindelse med din ansøgning, for at kontrollere din egnethed til stillingen (eller andre åbne stillinger i vores virksomhed) og for at gennemføre ansøgningsprocessen.

Hvad er retsgrundlaget for dette?
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger i denne ansøgningsprocedure er art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR. I overensstemmelse hermed er behandling af data tilladt, hvis det er nødvendigt for opfyldelse af en kontrakt eller for gennemførelse af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.
Hvis dataene er nødvendige for retsforfølgelse efter afslutningen af ansøgningsprocessen, kan databehandling udføres på grundlag af kravene i art. 6 i GDPR, især for at beskytte legitime interesser i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores interesse ligger i så fald i at gøre krav gældende eller forsvare dem.

Hvor længe opbevares dataene?
Ansøgers data slettes efter 6 måneder i tilfælde af et afslag.
I tilfælde af at du har givet samtykke til yderligere opbevaring af dine personoplysninger, overfører vi dine data til vores ansøgerpool. Der vil data blive slettet efter to år.
Hvis du er blevet accepteret til en stilling som en del af ansøgningsprocessen, overføres dataene fra ansøgerdatasystemet til vores personaleinformationssystem.

Til hvilke modtagere vil dataene blive videregivet?
Dine ansøgerdata vil blive gennemgået af HR-afdelingen, når vi har modtaget din ansøgning. Egnede ansøgninger videresendes derefter internt til de afdelingsledere, der er ansvarlige for den respektive åbne stilling. De næste skridt aftales derefter. Inden for virksomheden har kun de personer adgang til dine data, som har brug for dem til en korrekt gennemførelse af vores ansøgningsproces.

Hvor behandles dataene?
Dataene behandles udelukkende i datacentre i Forbundsrepublikken Tyskland.

Børn
Vores tilbud er generelt rettet mod voksne. Personer under 18 år bør ikke sende personlige data til os uden samtykke fra deres forældre eller værger.

Juridisk gyldighed
Hvis dele eller enkelte vilkår i denne erklæring ikke er lovlige eller korrekte, forbliver indholdet eller gyldigheden af de andre dele upåvirket af denne kendsgerning.