1. De organisator van de wedstrijd is The Leading Camping and Caravaning Parks of Europe e.V. (Kettelerstr. 26 | D‐40593 Düsseldorf) in samenwerking met partners uit industrie en handel (www.knaustabbert.de , www.buerstner.com , www.intercaravaning.de www.frankana.de , www.dometic.com ). De wedstrijd houdt geen verband met de sociale netwerken Facebook, Twitter, Pinterest en YouTube. 
 2. De wedstrijd start op 01.03.2019 om 00 uur en eindigt op 30.11.2019 om 24 uur (uiterste datum voor deelname). 
 3. Prijsen: Een TABBERT-caravan ter waarde van ongeveer 30.000 euro. LeadingCampings en Knaus Tabbert GmbH bieden de keuze tussen een gezinscaravan en een caravan voor koppels: Ofwel een TABBERT VIVALDI 550 E 2,3 of een TABBERT DA VINCI finest edition 540 DM 2,5, beide als Leading Special Edition. De geselecteerde prijswinnaar/ -winnares mag kiezen welke van de twee zijn of haar voorkeur heeft. 
  Een Bürstner IC-Line camper ter waarde van ongeveer 60.000 euro. LeadingCampings en Bürstner (fabrikant) en Intercaravaning (verkoop) verloten een chique semi-geïntegreerde camper op basis van een Fiat Ducato. Het model wordt momenteel nog gespecificeerd, de details volgen hier.
  Een Westfield-tunneltent Lyra 4 van Frankana Freiko ter waarde van ongeveer 300 euro
  Een Campingaz tuinbarbecue van Frankana Freiko ter waarde van ongeveer 260 euro
  Een praktische opvouwbare bolderkar Happy FF met demonteerbaar dak van Frankana Freiko ter waarde van ongeveer 145 euro
  Drie keer een droogmolen XL van Frankana Freiko ter waarde van respectievelijk ongeveer 50 euro.
  Respectievelijk een Dometic-koelbox (het aantal en de modelspecificatie volgen hier voor de aanvang van de wedstrijd).
 4. De winnaar/ winnares wordt door ons willekeurig geselecteerd uit alle deelnemers. 
 5. De deelname vindt plaats door het invullen van het adres op het onlinedeelnameformulier op www.leadingcampings.com . Per persoon is slechts één deelname mogelijk.
 6. De winnaar/ winnares wordt door ons na afloop van de wedstrijd op de hoogte gebracht en wordt gevraagd de adresgegevens voor de overhandiging van de prijs te bevestigen. Als er op dit bericht binnen 48 uur geen antwoord komt, dan geldt de prijs als vervallen en wordt deze opnieuw toegekend zoals toegelicht in punt 4.
 7. De winnaar/ winnares gaat ermee akkoord om voor de verdere afhandeling en organisatie van de prijsoverhandiging te worden gecontacteerd door LeadingCampings en de firma die instaat voor de respectievelijk concrete prijs (dus bijv. in geval van de gewonnen caravan de firma Knaus Tabbert GmbH).

De uitgebreide deelnamevoorwaarden worden hieronder beschreven en maken deel uit van de wedstrijd. 
Uitgebreide deelnamevoorwaarden
Algemene deelname- en uitvoeringsvoorwaarden voor wedstrijden, onlinewedstrijden, fotowedstrijden e.a. (kortweg wedstrijden) van The Leading Camping and Caravaning Parks of Europe e.V., kortweg LeadingCampings 
De deelname aan wedstrijden en prijsvragen van LeadingCampings en de uitvoering ervan zijn gebaseerd op de onderstaande bepalingen. Bij onlinewedstrijden en prijsvragen is de deelname uitsluitend online mogelijk. Bij wedstrijdkaarten worden enkel kaarten opgenomen in de trekking die alle informatie van de deelnemer bevatten die noodzakelijk is voor de deelname. 
§ 1 Wedstrijd
De wedstrijden worden door The LeadingCamping and Caravaning Parks of Europe e.V. , Kettelerstr. 26, D-40593 Düsseldorf, (hierna kortweg: LeadingCampings), gedeeltelijk in samenwerking met verschillende partners (samenwerkingspartners), uitgevoerd. De betrokken samenwerkingspartners worden bij de desbetreffende wedstrijd expliciet vermeld. 
§ 2 Deelname 
(1) Alleen meerderjarige natuurlijke personen komen in aanmerking voor deelname.
(2) Een persoon neemt deel aan de wedstrijd door het inschrijvingsformulier in te vullen en dit door middel van de knop “Verzenden” naar LeadingCampings te verzenden, door de wedstrijdkaart per post op te sturen naar LeadingCampings, met vermelding van “Wedstrijd”, Kettelerstr. 26, D-40593 Düsseldorf of door de wedstrijdkaart in een loterijtrommel te deponeren die speciaal voorzien is voor de wedstrijd of prijsvraag. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens, met name zijn e‐mail‐ en/of postadres. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in aanmerking genomen voor de wedstrijd. De wedstrijdantwoorden en het inschrijvingsformulier moeten worden ontvangen binnen de termijn die vermeld is in de wedstrijd. LeadingCampings aanvaardt geen aansprakelijkheid voor internetfouten of fouten bij het doorsturen. Ter controle van de inachtneming van de termijn dient de elektronisch geregistreerde ontvangst van het formulier/ van de e-mail bij LeadingCampings of de datum van de poststempel. Meerdere deelnames zijn niet toegestaan.
(3) Om deel te nemen aan de wedstrijd is het absoluut noodzakelijk dat alle persoonsgegevens waarheidsgetrouw zijn. Anders kan er een uitsluiting plaatsvinden in overeenstemming met § 3 (4).
§ 3 Uitsluiting van de wedstrijd
(1) Medewerkers van LeadingCampings, de ledencampings, de betrokken samenwerkingspartners en hun respectievelijke familieleden zijn uitgesloten van deelname.
(2) Als deze deelnamevoorwaarden worden overtreden, dan behoudt LeadingCampings zich het recht voor om de desbetreffende personen met terugwerkende kracht uit te sluiten van de wedstrijd. 
(3) Ook personen die gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen of zich op een andere manier voordelen verschaffen door manipulatie worden met terugwerkende kracht uitgesloten. In deze gevallen kunnen prijzen ook achteraf worden ontzegd en teruggeëist. 
(4) Wie valse persoonsgegevens verstrekt, kan worden uitgesloten van de wedstrijd. 
(5) Een geautomatiseerde massa-inschrijving voor wedstrijden en prijsvragen is niet toegestaan. De deelname aan de wedstrijd stelt de persoonlijke inschrijving van de deelnemende persoon voorop. LeadingCampings behoudt zich het recht voor om personen met terugwerkende kracht uit te sluiten van de wedestrijd als deze zich door middel van wedstrijd-serviceproviders en/of door middel van geautomatiseerde wedstrijd-inschrijvingsdiensten inschrijven voor de wedstrijd. Bij vermoeden van een illegale of onrechtmatige deelname behoudt LeadingCampings zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen.
§ 4 Uitvoering en afhandeling 
(1) De winnaar/ winnares wordt door LeadingCampings schriftelijk of per e‐mail op de hoogte gebracht en kan op de LeadingCampings‐website en/of de website van de desbetreffende samenwerkingspartner met zijn of haar naam worden gepubliceerd. Door zijn of haar deelname gaat de winnaar/ winnares uitdrukkelijk akkoord met deze vorm van publicatie. LeadingCampings heeft het recht om de gegevens van de winnaar/ winnares door te geven aan de samenwerkingspartner met het oog op de afhandeling van de prijsoverhandiging. Als LeadingCampings alleen het e-mailadres van de winnaar/ winnares kent, dan wordt de winnaar/ winnares per e‐mail op de hoogte gebracht. Als de winnaar/ winnares niet binnen vier weken na het verzenden van de kennisgeving antwoordt, dan vervalt het recht op de prijs. Het recht op de prijs vervalt eveneens, wanneer de overhandiging van de prijs niet binnen 6 maanden na de eerste kennisgeving met betrekking tot de prijs kan plaatsvinden omwille van redenen die te maken hebben met de persoon van de winnaar/ winnares. Voor prijzen die voertuigen en reizen betreffen, kunnen andere eventueel ook kortere termijnen gelden (zie (4) en (5)). 
(2) Het voorwerp dat in het kader van de wedstrijd wordt voorgesteld als prijs is niet noodzakelijk identiek aan het gewonnen voorwerp. Er kunnen daarentegen afwijkingen bestaan op het vlak van model, kleur o.a. De prijzensponsor kan een voorwerp van gemiddeld type en gemiddelde kwaliteit selecteren dat gelijkwaardig is aan het voorwerp dat werd voorgesteld als prijs. 
(3) De materiële prijzen (met uitzondering van voertuigen en reizen) worden door de prijzensponsor of een door hem ingeschakelde derde partij via een vervoersbedrijf, een pakjesdienst of per post opgestuurd naar het postadres dat moet worden opgegeven door de winnaar/ winnares. De levering vindt franco plaats binnen de Bondsrepubliek Duitsland. Transportkosten en douanerechten die daarnaast ontstaan, zijn voor rekening van de winnaar. De plaats van levering blijft ondanks de betaling van de verzendingskosten de zetel van de prijzensponsor. Voor het geval dat de levering plaatsvindt via een vervoersbedrijf, zal het vervoersbedrijf contact opnemen met de winnaar om een leveringsdatum vast te leggen. De levering vindt doorgaans plaats van maandag tot vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur. De winnaar/ winnares moet daarnaast een alternatief adres in zijn onmiddellijke omgeving opgeven, waar de prijs bij afwezigheid kan worden geleverd. Als het vervoersbedrijf op het adres van de winnaar/ winnares noch op het alternatieve adres iemand aantreft, dan wordt er een bericht achtergelaten. De winnaar/ winnares moet zelf de kosten dragen van een nieuwe levering. 
(4) Bij het winnen van een voertuig wordt de winnaar meegedeeld welke voertuigdealer bevoegd is voor de overhandiging. Als het voertuig niet binnen de termijn wordt afgehaald die vastgelegd is door de prijzensponsor of de dealer, dan vervalt de prijs. Alle kosten die worden veroorzaakt door de afhaling en alle andere vervolgkosten (belastingen, brandstof, reparaties enz.) worden gedragen door de winnaar/ winnares. Hetzelfde geldt voor vergelijkbare prijzen. 
(5) Bij het winnen van een reis vindt de afhandeling uitsluitend plaats via direct contact tussen de winnaar en de desbetreffende prijzensponsor of een reisorganisator die door de prijzensponsor wordt ingeschakeld. Als een reisdatum niet al in de wedstrijd zelf wordt vastgelegd, dan is de vastlegging van de reisdatum uitsluitend voorbehouden voor de prijzensponsor of reisorganisator. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een bepaalde reisdatum. Als de reis niet wordt uitgevoerd op de datum of in de periode die werd vastgelegd door de prijzensponsor of reisorganisator, dan bestaat er geen recht meer op de prijs. Het vervoer naar het vertrekpunt van de reis (luchthaven, station enz.) vindt plaats op kosten van de winnaar/ winnares voor zover er niets anders werd aangegeven in de wedstrijd of uitdrukkelijk werd vastgelegd. Hetzelfde geldt ook voor alle kosten die ontstaan tijdens de reis. De waarde van de reis in de wedstrijdbeschrijving geldt voor de duurste reisperiode en is daardoor, afhankelijk van het tijdstip van de beschikbaarstelling en opname van de reis, onderworpen aan seizoensafwijkingen en koersschommelingen. Een uitbetaling van dit waardeverschil is uitgesloten. 
(6) Als de overhandiging van de prijs niet of enkel onder niet redelijkerwijs te verlangen omstandigheden mogelijk is, dan ontvangt de winnaar/ winnares een gelijkwaardige vervanging. De winnaar/ winnares ontvangt eveneens een gelijkwaardige vervanging, wanneer de oorspronkelijke prijs in de voorgestelde uitvoering niet meer leverbaar is (verandering van model enz.). 
(7) Een uitbetaling van de prijs of van een eventuele vervangingsprijs in contanten is geen geval mogelijk, een dergelijk recht bestaat niet. 
(8) Het recht op de prijs of vervangingsprijs kan niet worden afgestaan. 
(9) Klachten die betrekking hebben op de uitvoering van de wedstrijd moeten met vermelding van de wedstrijd binnen 14 dagen na het bekend worden van de oorzaak schriftelijk per aangetekend schrijven/ met ontvangstbewijs aan LeadingCampings worden gericht. Telefonisch meegedeelde of laattijdige klachten worden niet behandeld. 
(10) De winnaar/ winnares gaat ermee akkoord dat zijn of haar naam, foto en/of video eventueel wordt gepubliceerd op de wedstrijdpagina en social‐mediakanalen van LeadingCampings en van de betrokken prijzensponsors (foto, video bij overhandiging van de prijs).
§ 5 Vroegtijdige beëindiging van de wedstrijd
LeadingCampings behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op ieder ogenblik zonder voorafgaande aankondiging en zonder opgave van reden te annuleren of te beëindigen. LeadingCampings maakt met name gebruik van deze mogelijkheid, wanneer een correcte uitvoering van de wedstrijd niet kan worden verzekerd omwille van technische redenen (bijv. virussen in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hard‐ en/ of software) of omwille van juridische redenen. Als een dergelijke beëindiging wordt veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, dan kan LeadingCampings een schadevergoeding eisen van deze persoon.
§ 6 Toekenning van rechten bij het doorsturen van beeld‐ en gegevensmateriaal (foto’s o.a.)
De deelnemer/ deelneemster zal geen strafbare, discriminerende, voor jongeren schadelijke pornografische, racistische en/of op andere wijze extremistische inhouden aan LeadingCampings bezorgen of uploaden en stelt LeadingCampings wat dit betreft vrij van vorderingen van derden. Verder verzekert elke deelnemer/ deelneemster dat hij of zij de enige eigenaar is van alle gebruiks‐ en intellectuele eigendomsrechten op het door hem doorgestuurde beeld‐ en gegevensmateriaal en stelt LeadingCampings ook wat dit betreft vrij van vorderingen van derden. Met betrekking tot al het beeld‐ en gegevensmateriaal dat door de deelnemer/ deelneemster werd gemaakt in het kader van de uitvoering van een LeadingCampings-wedstrijd en aan LeadingCampings ter beschikking werd gesteld, draagt de deelnemer/ deelneemster met zijn/ haar deelname uitdrukkelijk en gratis exclusief alle overdraagbare, auteursrechtelijke en overige rechten voor publicatie, reproductie, gebruik, verwerking, verspreiding, bewerking, herziening en verandering met inbegrip van alle denkbare rechtsposities op ontwerpen en lay-outs via elk medium van iedere aard over aan LeadingCampings. Deze overdracht van rechten geldt wereldwijd en is in ruimte, tijd, inhoud en in elk ander aspect onbeperkt en onbegrensd. De deelnemer/ deelneemster verklaart dat hij/ zij volledig geautoriseerd is voor de bovenstaande toekenning van rechten en dat er met name geen rechten van derden in strijd zijn hiermee.
§ 7 Gegevensbescherming
LeadingCampings verplicht zich ertoe om de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming in acht te nemen. 
§ 8 Aansprakelijkheid
(1) LeadingCampings wordt door verzending van de prijs vrijgesteld van alle verplichtingen, indien dit op basis van deze voorwaarden niet al op een vroeger tijdstip is gebeurd. 
(2) LeadingCampings is niet aansprakelijk voor materiële en/of juridische gebreken aan de door de samenwerkingspartner geschonken prijzen. 
(3) LeadingCampings is niet aansprakelijk voor de insolventie van een samenwerkingspartner en de gevolgen die hieruit ontstaan voor de uitvoering en afhandeling van de wedstrijd. 
(4) LeadingCampings is alleen aansprakelijk voor schade die door LeadingCampings of een van zijn vertegenwoordigers opzettelijk of door grove nalatigheid of door de schending van kardinale plichten werd veroorzaakt. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt met name voor schade door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht van gegevens o.a., bij storingen van technische installaties of van de service, onjuiste inhouden, verlies of verwijdering van gegevens, virussen. 
Beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet voor schade door verlies van leven, fysiek letsel en/of gezondheidsschade en in andere gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid. 
(5) Bij het winnen van prijzen is LeadingCampings verder niet aansprakelijk voor de gevolgen van een gerechtvaardigde wijziging van het reisaanbod of de redelijke afzegging van de reis door de reisorganisator. De mogelijkheid van een uitbetaling van de reiswaarde is uitgesloten.
§ 9 Varia
(1) Juridische stappen zijn uitgesloten. 
(2) Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. 
(3) Als individuele bepalingen ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden. 
(4) Deze algemene deelname- en uitvoeringsvoorwaarden kunnen op ieder ogenblik door LeadingCampings worden gewijzigd zonder specifieke kennisgeving.